Day: January 23, 2017

PULINET 2017 (ประสบการณ์ของนางสาวสุพรรณษา นนทเกษ)

ที่มาและสถานที่จัดงาน PULINET    PULINET เป็นการประชุมวิชาการระดับชาติ โดยมีสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคนับเป็นข่ายงาน Pulinet ที่ดำเนินการมากว่า 30 ปีแล้ว Pulinet ได้มีการจัดการประชุมวิชาการขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปีนี้สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน PULINET ครั้งที่7 2560 ในครั้งนี้ ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ชั้น3 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

PULINET 2017 (ประสบการณ์ของนางสาวพิมพิไร สุพัตร)

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET เป็นการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยมีสมาชิกข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุมใน พ.ศ. 2560 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่างวันพุธที่ 11 – วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560 ซึ่ง ได้ดำเนินงานครบรอบ 30 ปี การเดินทางของทีมโปสเตอร์หอสมุดฯ โดยเครื่องบินจากท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ถึงท่าอากาศยานสนามบินเชียงใหม่วันที่ 10 ม.ค 2559 เวลาประมาณ 12.00 น. เดินทางสู่โรงแรมดิเอ็มเพส จ.เชียงใหม่ สถานที่จัดงานคือ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอล์ ชั้น 3 ศุนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพสอยู่ภายในโรงแรมที่เข้าพัก ดิฉันรู้สึกประทับใจกับบรรยายกาศสภาพแวดล้อมของโรงแรม ในส่วนของห้องพักซึ่งอยู่ชั้น 9 ห้องพักสำหรับ 3 ท่าน สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนของเมืองเชียงใหม่ และภูเขา