Daily Archives: February 28, 2017

โครงการหอสมุดฯ ร่วมใจ ร่วมสร้างฝาย ๙๘๙ ฝาย ถวายพ่อของแผ่นดิน


“ฝาย” คืออะไร ?
โดยพื้นเพของผมบ้านไม่ได้อยู่ใกล้เขาหรือ ใกล้น้ำตก แต่อย่างใด ก็เลยไม่ค่อยรู้จักฝายสักเท่าไหร่ก็พอจะเดาๆได้ว่าฝายมันมีไว้กักน้ำหรือชะลอน้ำอะไรประมาณนี้ แต่พอได้รับการประชาสัมพันธ์ว่า มีโครงการ “หอสมุดร่วมใจ ร่วมสร้างฝาย ๙๘๙ ฝายถวายพ่อของแผ่นดิน” ในวันที่ 20 มกราคม 2560 โดยหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ก็รีบลงชื่อเข้าร่วมทันที
Continue reading

เสวนา “กระดาษตาย! ออนไลน์มา?”

สวัสดีมิตรรัก Mahidol Library KM ทุกท่าน

เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ทีมผู้เขียน ประกอบด้วย นางอังคณา อินทรพาณิชย์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ) หม่อมหลวงรติกร วรวุฒิ (นักเอกสารสนเทศ หอสมุดกลาง) นางสาวศุภารนันท์ กาญจนะวาหะ (นักเอกสารสนเทศ) และ นางสาวสุดารัตน์ พบถาวร (บรรณารักษ์) ได้เข้าร่วมฟังเสวนาเรื่อง “กระดาษตาย! ออนไลน์มา?”  จัดโดย โครงการชมรมนักอ่านด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (LIS Journal Club) ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ณ ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Continue reading