Day: February 28, 2017

โครงการหอสมุดฯ ร่วมใจ ร่วมสร้างฝาย ๙๘๙ ฝาย ถวายพ่อของแผ่นดิน

“ฝาย” คืออะไร ? โดยพื้นเพของผมบ้านไม่ได้อยู่ใกล้เขาหรือ ใกล้น้ำตก แต่อย่างใด ก็เลยไม่ค่อยรู้จักฝายสักเท่าไหร่ก็พอจะเดาๆได้ว่าฝายมันมีไว้กักน้ำหรือชะลอน้ำอะไรประมาณนี้ แต่พอได้รับการประชาสัมพันธ์ว่า มีโครงการ “หอสมุดร่วมใจ ร่วมสร้างฝาย ๙๘๙ ฝายถวายพ่อของแผ่นดิน” ในวันที่ 20 มกราคม 2560 โดยหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ก็รีบลงชื่อเข้าร่วมทันที

เสวนา “กระดาษตาย! ออนไลน์มา?”

สวัสดีมิตรรัก Mahidol Library KM ทุกท่าน เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ทีมผู้เขียน ประกอบด้วย นางอังคณา อินทรพาณิชย์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ) หม่อมหลวงรติกร วรวุฒิ (นักเอกสารสนเทศ หอสมุดกลาง) นางสาวศุภารนันท์ กาญจนะวาหะ (นักเอกสารสนเทศ) และ นางสาวสุดารัตน์ พบถาวร (บรรณารักษ์) ได้เข้าร่วมฟังเสวนาเรื่อง “กระดาษตาย! ออนไลน์มา?”  จัดโดย โครงการชมรมนักอ่านด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (LIS Journal Club) ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ณ ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย