Day: April 7, 2017

เข้าร่วมสัมมนา Blossom EP3 “War Of Content”

 สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 ผู้เขียน ว่าที่ร้อยตรีสิขริน สุวรรณนที และน้องบอส นายวนาพล แช่มสุขี (บทความของน้องบอส คลิก) ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานสัมมนา Blossom EP3 “War Of Content” จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2560 ณ ธนัฐธิชาบุรี เลค รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมสัมมนามาจากส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 78 คน (รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา) ดาวน์โหลดทำเนียบนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดล 2017

กิจกรรมสัมมนา Blossom EP3 “War Of Content”

            จากกิจกรรม PR Blossom EP3 “War Of Content” ในวันอาทิตย์ที่ 2 และ วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ที่ ธนัฐธิชาบุรี เลค รีสอร์ท  แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แต่ละองค์การ สามารถแจ้งข่าวสารต่างๆเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่สนใจได้มีความเข้าใจในรายละเอียดของข่าวสารนั้นๆ