Day: May 19, 2017

อบรม โครงการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

อบรม โครงการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ตามที่หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ส่งให้ เราสองคนไปอบรม ในโครงการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 322 ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นั้น เราขอมาถ่ายทอดสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาให้ฟังดังนี้

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

ประชุมคณะทำงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรฯ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้นล่าง สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. โดยมี นางรัศมี ปานดิษฐ์ ผู้แทนสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานฯ กล่าวเปิดประชุม เริ่มการประชุมเวลาประมาณ 09.30 น. นางสาวชนิดา จริยพรพงศ์ ผู้แทนสำนักงานวิทยทรัยพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า การดำเนินงานฐานข้อมูลหัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์ ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของทีมพัฒนา ซึ่งมีการติดต่อสอบถามข้อสงสัยและรายละเอียดเป็นระยะ ๆ และจะได้สอบถามต่อไปว่าจะกำหนดแล้วเสร็จเมื่อไหร่ บรรยากาศภายในห้องประชุม