Day: June 4, 2017

เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว (Green Library Partners)

วันนี้จะขอแนะนำ เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ของประเทศไทยให้ทุกท่านได้รู้จักกันค่ะ เครือข่ายนี้ ปัจจุบันมี ห้องสมุดและหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นสมาชิก จำนวนรวมทั้งสิ้น 38 แห่ง โดยมี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นห้องสมุดสีเขียวต้นแบบ และมีห้องสมุดนำร่องที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตฐานห้องสมุดสีเขียว จำนวนรวม 10  แห่ง ได้แก่ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หอสมุด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน