Daily Archives: June 9, 2017

Open Access Journals as an Alternative Publication Outlet

วันนี้มีความรู้เกี่ยวกับ Open Access Journals as an Alternative Publication Outlet ให้กับทุกท่านได้อ่านกันค่ะ ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ “การบริการสารสนเทศแบบเปิด : ร่วมมือ ผสานใจ เพื่อตอบรับไทยแลนด์ 4.0” จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันอังคารที่ 30- วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม Convention Hall A, B ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

                                                            *******************
จากการฟังบรรยาย โดย ศาสตราจารย์ ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ Open Access Journals ไว้ว่า วารสาร (Journal) ทั่วไปแบ่งได้ 2 แบบ คือ แบบ Subscription-Based Journals และ Open Access Journals

 

 

ความแตกต่างระหว่าง Subscription-Based Journals กับ Open Access Journals คือ

  • Subscription-Based Journals ผู้อ่านจะเสียเงินค่าบอกรับเป็นสมาชิกจึงจะสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มมาอ่านได้ และมีเงื่อนไขทางกฏหมาย ทำให้เกิดข้อจำกัดในการได้รับข้อมูลเช่น ถ้าเราไม่ได้บอกรับวารสารชื่อนั้นๆ ก็ทำให้ไม่ได้อ่าน และผลตามมาคือไม่เกิดการอ้างอิง ซึ่งจะส่งผลต่อนักวิจัยขาดข้อมูลที่จำเป็นในการทำงานวิจัย คนที่อยากจะอ่านเฉยๆ ก็อ่านไม่ได้
  • แต่หากเป็น Open Access Journals ผู้อ่านทุกคนสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มมาอ่านได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่มีเงื่อนไขในข้อกฏหมาย เช่น ดาวน์โหลดเอกสารมาแล้ว สามารถแชร์หรือส่งลิงค์ให้ใครก็ได้ ส่วนค่าใช้จ่ายทุกขั้นตอนจะเป็นหน้าที่ของผู้เขียน ซึ่งบางครั้งผู้เขียนอาจไม่ได้จ่ายเองโดยตรง อาจมาจากแหล่งทุน หรือเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย หรือในต่างประเทศอาจมีองค์กรต่างๆ ช่วยสนับสนุน Continue reading