Day: June 14, 2017

“เล่าขานตำนานศาลายา” ครั้งที่ 11 ปีพุทธศักราช 2560 “ต่างชาติ ต่างภาษาร่วมมหานทีเดียว: นานาชาติพันธุ์ในศาลายา – นครชัยศรี”

“เล่าขานตำนานศาลายา” ครั้งที่ 11 ปีพุทธศักราช 2560 “ต่างชาติ ต่างภาษาร่วมมหานทีเดียว: นานาชาติพันธุ์ในศาลายา – นครชัยศรี” ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จัดงานเสวนา เรื่อง “ต่างชาติ ต่างภาษาร่วมมหานทีเดียว: นานาชาติพันธุ์ในศาลายา – นครชัยศรี” ในโครงการ “เล่าขานตำนานศาลายา” ครั้งที่ 11 ปีพุทธศักราช 2560 ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

การเสวนา เรื่อง ข้อเสนอ/แนวทางการเตรียมห้องสมุดสู่ไทยแลนด์ 4.0

ในวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “การบริการสารสนเทศแบบเปิด: ร่วมมือ ผสานใจ เพื่อตอบรับไทยแลนด์ 4.0” ณ ห้องประชุม Convention Hall A,B ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ ในโอกาสนี้ขอนำเสนอ การเสวนา เรื่อง ข้อเสนอ/แนวทางการเตรียมห้องสมุดสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ทองงาม คณบดีคณะสถิติประยุกต์ อดีตผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ดำเนินรายการ สรุปประเด็นได้ดังนี้

การใช้งานฐานข้อมูล EBSCO e-book Academic Collection

งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนผู้ใช้งานวารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เรียนรู้การใช้งานฐานข้อมูล EBSCO e-book Academic Collection ผ่านโครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users (วันที่ 25 พฤษภาคม 2560)