Daily Archives: June 21, 2017

WHO Fellowship … Coordinator

เมื่อฉันได้ข่าวว่าจะมีผู้ได้รับทุนองค์การอนามัยโลก จากสาธารณรัฐประชาชนเมียนมาร์  (WHO Fellowship from Myanmar) 1 คน มาฝึกอบรมเกี่ยวกับ Library Web Portal and Institutional  Repository ที่หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประมาณ 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม –  2 มิถุนายน 2560 จึงไม่แปลกใจเลยว่างานนี้จะถูกมอบหมายให้ฉันเป็นผู้ดูแล เนื่องจากหัวข้อที่จะมาฝึกอบรมนั้นเกี่ยวกับงานที่ฉันดูแลโดยตรง และแอบดีใจอยู่ลึกๆ ที่จะได้ปฏิบัติงานที่ฉันเคยได้รับประสบการณ์ดี ๆ เมื่อครั้งที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาแพทยศาสตร์ (ศปพ) ซึ่งต้องติดต่อ ประสานงาน ดูแลบุคลากรห้องสมุดจากประเทศสมาชิกในองค์การอนามัยโลก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO SEARO) ซึ่งมี 11 ประเทศ รวมประเทศไทยด้วย ที่มาฝึกอบรม ดูงานอยู่เสมอ

  • สิ่งที่ต้องเตรียมทำ คือ แบ่งหน้าที่กันทำงาน เลขาผู้อำนวยการ น้องนุช จีรนุช ธรณินทร์ เป็นผู้รับเรื่อง ประสานงานกับ World Health Organization (WHO)   ดูแลเรื่องเอกสาร การติดต่อให้ข้อมูลกับ WHO  จองที่พัก ดูแลอาหารว่าง  ผู้รับ-ส่งแขก รถรับ-ส่ง ค่าใช้จ่ายต่างๆ เอกสารสำคัญการเบิกจ่าย
  • ส่วนดิฉันได้ชวนน้องแอม ปัฐมาภรณ์ เชาวนเมธา ซึ่งทำงานในแผนกเดียวกัน มารับหน้าที่เป็น Trainee Coordinator  และเป็นผู้สอนด้วยกัน  เตรียมการล่วงหน้าในหลายๆ เรื่อง ตั้งแต่ จัดตารางฝึกอบรม หาสถานที่ดูงาน ทัศนศึกษา ทำหนังสือขอ Account / Password ไปที่กองเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทำหนังสือขอดูงาน จัดหาห้องสำหรับใช้ฝึกอบรม จองห้องประชุม ประสานงานติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ จัดกำหนดการวันปิดการอบรม เวียนแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ติดต่อผู้สอนหลายท่าน ช่างภาพบอยมนตรี  สุรศักดิ์ นามนัย มืออาร์ตที่มีฝีมือคนหนึ่งของหอสมุด รับทำป้ายข้อความต้อนรับ ขึ้นฉายบนจอพลาสมา ป้ายอำลาวันปิดการฝึกอบรม (Farewell Party) ทำใบประกาศนียบัตร ให้ด้วยความเต็มใจ


Continue reading