Daily Archives: September 11, 2017

การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง สารสนเทศศาสตร์ในกระแสไทยแลนด์ 4.0

การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง สารสนเทศศาสตร์ในกระแสไทยแลนด์ 4.0

จัดโดย สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560

ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น 2 โรงแรมอวานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

สรุปสาระสำคัญโดย อังคณา อินทรพาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

                                                             กฤตยา ติณนรเศรษฐ์ บรรณารักษ์ ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี

 

ผู้เขียนได้เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ด้วยความสนใจ เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพในยุคไทยแลนด์ 4.0 และในฐานะเป็นศิษย์เก่าของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ (อังคณา)  ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (กฤตยา)  การสัมมนาครั้งนี้จึงได้รับทั้งความรู้และการเปิดวิสัยทัศน์จากมุมมองของคณาจารย์สาขาสารสนเทศศาสตร์ในยุค 4.0 และมีโอกาสร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2560 ของคณาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพันธ์ เพชรศร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์จึงกำหนดจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง สารสนเทศศาสตร์ในกระแสไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเผยแพร่ความรู้และมุมมองของคณาจารย์และศิษย์เก่าสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในด้านการพัฒนาด้านสารสนเทศศาสตร์ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ที่มุ่งขับเคลื่อนประเทศด้วยนโยบายไทยแลนด์ 4.0  พร้อมทั้งจัดงานเลี้ยงเพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ทั้ง 3 ท่าน

Continue reading