Day: February 12, 2018

7 ภาคีนำร่องมหาวิทยาลัยมหิดลแห่งความสุข

การประชุมนักสร้างสุข 7 ภาคีนำร่องมหาวิทยาลัยมหิดลแห่งความสุข ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 109 (ห้องสระบัว) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล                  ด้วย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ดร.รุจเรชา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นชอบให้หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมเป็น  “7 ภาคีนำร่องมหาวิทยาลัย มหิดลแห่งความสุข” การเตรียมความพร้อมเพื่อร่วมเป็น 7 ภาคีนำร่องมหาวิทยาลัยมหิดลแห่งความสุขนั้น ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเสริมสร้างความสุขคนทำงานและเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  มีนางสาวพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นประธาน คณะทำงานประกอบด้วยบุคลากรจากฝ่าย/งาน ห้องสมุด รวม 15 คน  และ จัดส่งคณะทำงาน รวม 5 ท่าน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ […]

การเสวนาเพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน “From Green to Sustainable University”

การเสวนาเพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน “From Green to Sustainable University”       เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ได้รับมอบหมายจาก ดร.รุจเรชา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เข้าร่วม “งานเสวนาเพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน From Green to Sustainable University” ณ ห้อง Auditorium อาคารใบไม้สามใบ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม ซึ่งการเสวนาที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนั้น แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ  ช่วงที่ 1 บรรยายพิเศษ “มหาวิทยาลัยไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยิน” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ช่วงที่ 2 บรรยายพิเศษ “ประสบการณ์จาก KOREA Association for Green […]