Year: 2018

โครงการเพื่อการเรียนรู้พระราชดำริของพ่อ “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”

โครงการเพื่อการเรียนรู้พระราชดำริของพ่อ “ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ” เมื่อวันที่  30 มกราคม 2561 ผู้เขียนมีโอกาสได้เข้าร่วมในโครงการเพื่อการเรียนรู้พระราชดำริของพ่อ “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้ออกเดินทางจากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลในเวลาประมาณ 8.15 น. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง 45 นาที จึงเดินทางถึงสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

โครงการเพื่อการเรียนรู้พระราชดำริของพ่อ “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”

โครงการเพื่อการเรียนรู้พระราชดำริของพ่อ “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”ฯ วันที่ 30 มกราคม 2561 มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการเพื่อการเรียนรู้พระราชดำริของพ่อ “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”ฯ ซึ่งจัดโดย ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มแรกที่ลงชื่อเข้าร่วมโครงการนี้ เข้าใจแค่ว่า เพื่อเดินทางไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัย ที่อยู่ในการดูแลของ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ จนเมื่อเดินทางมาถึง จึงเริ่มเข้าใจว่า สถาบันการแพทย์แห่งใหม่นี้สำคัญอย่างไร จากการบอกเล่าเรื่องราวผ่านการเยี่ยมชมนิทรรศการ และการเยี่ยมชมโรงพยาบาลแห่งนี้

เรื่องเล่าจากการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 : โดย นางสาวอุทัยวรรณ สุวรรณยั่งยืน

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 เรื่องเล่าจากการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 : โดย นางสาวอุทัยวรรณ สุวรรณยั่งยืน การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2561 ณ โรงแรมฟอร์จูนนครพนม ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม การนำเสนอผลงานมี 2 ประเภท คือ 1) การนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ 2) การนำเสนอผลงานด้วยวาจา ทั้ง 2 ประเภทจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) CRM 2) IT และ3) KM การประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมส่งผลงานวิชาการ ทั้ง 2 ประเภท คือ การนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ โดยนางสาวศุภาระนันท์ กาญจนะวาหะ […]

PULINET ครั้งที่ 8 Library of Things

วันที่ 9-11 มกราคม 2561 ผู้เขียนมีโอกาสได้ไปเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 ณ โรงแรมฟอร์จูน จังหวัดนครพนม ถือเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ได้นำเสนอผลงานวิชาการของผู้เขียน รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8

สวัสดีครับ ผู้เขียนได้มีโอกาสไปนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 จัดขึ้นโดยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) โดยกำหนดจัดสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “Library of Things” ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมฟอร์จูน จังหวัดนครพนม เว็บไซต์การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8เว็บไซต์การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 (http://pulinet2018.npu.ac.th/)

1 2 3 4