Kiriya Worakanyakul

ดูงานที่สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2561 ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล รวม 33 คน เดินทางไปดูงานที่สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ตั้ง 254 อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ Strategic Planning (Value chain approach)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์  Strategic Planning (Value chain approach)                          เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 – 16.30 น   ณ ห้องประชุม 411  ชั้น 4  อาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  ผู้เขียน (นางสาวกิริยา  วรกัลยากุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ได้มีโอกาสไปเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์  ร่วมกับนางสาวพรจิตต์   หมีงาม  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ  นางอาภา  หงษ์อินทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  และนางสาวอุทัยวรรณ   สุวรรณยั่งยืน  นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ     […]