Panchawan Chaodong

โครงการเครือข่ายสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ กิจกรรม : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซ่อมอนุรักษ์แผนที่”

โครงการเครือข่ายสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ กิจกรรม : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซ่อมอนุรักษ์แผนที่”     เมื่อวันที่ 9 -10 พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการเครือข่ายสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ กิจกรรม : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซ่อมอนุรักษ์แผนที่” ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งจุดประสงค์ของโครงการดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรมทราบและเรียนรู้เทคนิค วิธีการซ่อมอนุรักษ์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้เห็นความสำคัญของการซ่อมอนุรักษ์แผนที่ อีกทั้งยังส่งเสริมเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนความรู้ในการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดไป โดยมีวิทยากรในการบรรยาย และสาธิต ได้แก่ นายการุณ โรหิตรัตนะ นายช่างพิมพ์อาวุโส สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร นายนราชัย แซ่อึง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร นางสาวเกศสรินทร์ ประมวลพัฒน์ นายช่างพิมพ์ชำนาญงาน สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร นางสาวอุษา สาริกบุตร นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร   ตัวอย่างแผนที่   วัสดุ และอุปกรณ์ในการซ่อมอนุรักษ์ […]

มหัศจรรย์ภาพถ่ายโบราณ ตัวแทนจิตวิญญาณของบรรพชน ตอน ราชดำเนิน…จากพระบรมมหาราชวังถึงพระที่นั่งอนันตสมาคม

มหัศจรรย์ภาพถ่ายโบราณ ตัวแทนจิตวิญญาณของบรรพชน ตอน ราชดำเนิน…จากพระบรมมหาราชวังถึงพระที่นั่งอนันตสมาคม การเสวนา มหัศจรรย์ภาพถ่ายโบราณ ตัวแทนจิตวิญญาณของบรรพชน ตอน ราชดำเนิน…จากพระบรมมหาราชวังถึงพระที่นั่งอนันตสมาคม          เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดงานเสวนา  เรื่อง มหัศจรรย์ภาพถ่ายโบราณ ตัวแทนจิตวิญญาณของบรรพชน ตอน ราชดำเนิน…จากพระบรมมหาราชวังถึงพระที่นั่งอนันตสมาคม ภายใต้การจัดงานใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ กระทรวงวัฒนธรรม การ-เสวนาดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ถนนราชินี กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.00 น. โดยมี อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ เป็นวิทยากร

จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย

จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการประดิษฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย            เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงานจุฬาลงกรณ์ราช-บรรณาลัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการประดิษฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.30 น. โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน และเปิดนิทรรศการคลังข้อมูลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปิดตัวเว็บไซต์จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทย-ทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวรายงานการจัดงานครั้งนี้

โครงการเรียนรู้วิถีพอเพียงชุมชนคลองมหาสวัสดิ์

เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560 งานบริหารจดหมายเหตุ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเรียนรู้วิถีพอเพียงชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ แก่บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ จำนวน 50 ท่าน เพื่อต้องการให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น