Pimpirai Supat

การประชุมคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 12 -13 มีนาคม พ.ศ. 2561 ดิฉันนส.พิมพิไร สุพัตร และนายธวัชชัย สิงห์ตาก้อง งานเทคโนโลยีการศึกษา ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีการบรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติ เรื่อง การปรับแต่งสัญญาณภาพ Color Grading การสาธิตการใช้โปรแกรมการตัดต่อภาพ Davinci Resolve เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ผลิตและบริการสื่อการศึกษาห้องสมุดได้นำความรู้และประสบการณ์ ไปพัฒนาการผลิตสื่อมัลติมีเดีย ซึ่งมี ดร.บรรพต สร้อยศรี ผู้จัดการศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้เปิดการประชุมพร้อมกล่าวถึงแนวทางความร่วมมือของการดำเนินการจัดทำข้อมูลทางด้านภาพและเสียง ของคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา พร้อมทั้งสาธิตรูปแบบ วิธีการนำเข้า การจัดเก็บภาพ และสื่อมัลติมีเดียในระบบค้นคืน เพื่อให้บริการทางการศึกษาต่อไป เนื่องจากภาพถ่าย และสื่อ VDO ในปัจจุบันมีจำนวนมาก ข้อมูลไฟล์ภาพหรือคลิปVDO ที่ไม่ได้ถูกนำไปใช้งานแล้ว จะถูกเก็บในเครื่องคอมบ้าง Memory Cards บ้าง […]

PULINET 2017 (ประสบการณ์ของนางสาวพิมพิไร สุพัตร)

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET เป็นการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยมีสมาชิกข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุมใน พ.ศ. 2560 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่างวันพุธที่ 11 – วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560 ซึ่ง ได้ดำเนินงานครบรอบ 30 ปี การเดินทางของทีมโปสเตอร์หอสมุดฯ โดยเครื่องบินจากท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ถึงท่าอากาศยานสนามบินเชียงใหม่วันที่ 10 ม.ค 2559 เวลาประมาณ 12.00 น. เดินทางสู่โรงแรมดิเอ็มเพส จ.เชียงใหม่ สถานที่จัดงานคือ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอล์ ชั้น 3 ศุนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพสอยู่ภายในโรงแรมที่เข้าพัก ดิฉันรู้สึกประทับใจกับบรรยายกาศสภาพแวดล้อมของโรงแรม ในส่วนของห้องพักซึ่งอยู่ชั้น 9 ห้องพักสำหรับ 3 ท่าน สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนของเมืองเชียงใหม่ และภูเขา