piyawat

การประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ ครั้งที่ 1/2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ ครั้งที่ 1/2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Virtualization and Containerization คุณวณัช พาดี สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับ Virtualization and Containerization ณ ห้องประชุมดอกคูณ เมื่อกล่าวถึง Virtualization Technology ที่มีชื่อเสียงมาก นั่นก็คือ VMWare และ Virtual PC ซึ่ง Microsoft ได้นำไปพัฒนาต่อยอดจนกลายเป็น Hyper V และอีกค่ายได้แก่ Citrix ซึ่งการทำงานหลักโดยรวมของ Virtualization Technology ก็คือ มันสามารถจำลองการทำงานของ Computer ขึ้นมาหลาย ๆ เครื่องได้ โดยไม่ใช่แค่จำลองเฉพาะ CPU เท่านั้น แต่ยังสามารถทำการ Run OS หลายระบบได้พร้อมกันบนเครื่องเพียงเครื่องเดียว ในรูปคือ Physical Machine

รายงานผลการประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ

รายงานผลการประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ ครั้งที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารแสงเทียน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุมครั้งนี้ ทางสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ช่วยรับอาสาเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุม เริ่มงานโดยท่านผู้อำนวยการกล่าวเปิดงาน และให้ทุกมหาวิทยาลัยแนะนำตัว อธิบายแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะนำมาใช้ในการให้บริการของแต่ละห้องสมุดในเบื้องต้น และบอกนวัตกรรมของแต่ละมหาวิทยาลัยว่ามีอะไรใหม่ ๆ หรือกำลังพัฒนาอะไรอยู่