Sutthinee Fonkornburi

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “คลายปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ฯ พ.ศ. 2560 ”

โครงการสัมมนาทางวิชาการ สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เรื่อง “คลายปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ฯ พ.ศ. 2560 ” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันศุกร์ที่ 23 ถึงวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ถนนสุขุมวิท ตำบลจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เขียนโดย นางสาวสุทธิณี ฝุ่นครบุรี นางสาวกิ่งเพชร ปลื้มเงิน      ในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 ของเจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจทุกคนจำเป็นต้องทราบ หลักสำคัญและรายละเอียดต่าง ๆ ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และบรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนที่ออกภายใต้กฎหมายแม่บท นอกจากนี้ยังต้องทราบหลักการบริหารพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ไม่ว่าจะเป็น การเก็บรักษา การควบคุม การบำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ โดยในการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งเจ้าหน้าที่พัสดุจำเป็นต้องตีความเอกสาร […]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ R2H-Happy University

การอบรมเชิงปฏิบัติการ R2H-Happy University ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล เขียนโดย นางสาวสุทธิณี ฝุ่นครบุรี และ นางสาวอาทิตยา ทรัพย์สิน กล่าวต้อนรับนักสร้างสุขมหาวิทยาลัยมหิดล โดย นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ความสุขวัดได้จาก 9 ด้าน 1.Happy Body คือ การมีร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรค 2.Happy Relax คือ ความสุขที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ช่วยทำให้เกิดความผ่อนคลาย 3.Happy Heart คือ ความสุขที่เกิดขึ้นจากจิตใจที่มุ่งดี มุ่งสร้างประโยชน์ต่อสังคม 4.Happy Soul คือ ความสุขที่เกิดจากการได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจทางศาสนา วัฒนธรรม การให้ทาน 5.Happy Family คือ การมีครอบครัวที่ดี 6.Happy Society คือ การมีสังคมที่ดี 7.Happy […]

อบรม โครงการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

อบรม โครงการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ตามที่หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ส่งให้ เราสองคนไปอบรม ในโครงการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 322 ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นั้น เราขอมาถ่ายทอดสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาให้ฟังดังนี้