การประชุมวิชาการ

สรุปการบรรยาย การประชุมวิชาการสำนักหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2561 (National Library of Thailand conference 2018)

สรุปการบรรยาย การประชุมวิชาการสำนักหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2561(NATIONAL LIBRARY OF THAILAND CONFERENCE 2018)
เรื่อง “หอสมุดแห่งชาติสร้างแรงบันดาลใจ: NATIONAL LIBRARY AS INSPIRATION”วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ วันที่ 24 ก.ค.61 นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานพิธีโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 เรื่อง “หอสมุดแห่งชาติสร้างแรงบันดาลใจ: National Library as Inspiration” โดย นางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 150 คน

รายงานผลการประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ

รายงานผลการประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ ครั้งที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารแสงเทียน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุมครั้งนี้ ทางสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ช่วยรับอาสาเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุม เริ่มงานโดยท่านผู้อำนวยการกล่าวเปิดงาน และให้ทุกมหาวิทยาลัยแนะนำตัว อธิบายแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะนำมาใช้ในการให้บริการของแต่ละห้องสมุดในเบื้องต้น และบอกนวัตกรรมของแต่ละมหาวิทยาลัยว่ามีอะไรใหม่ ๆ หรือกำลังพัฒนาอะไรอยู่

14th AUNILO 2018 “Digital Scholarship: A Redefined Role of Librarians in Research Support” (ตอนที่ 1 : เที่ยวเวียดนามก็ดีนะ)

3 วันในเวียดนาม การเดินทางครั้งนี้เริ่มต้นจากการเป็นสองสาวตัวแทนหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลในการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Digital Scholarship: A Redefined Role of Librarians in Research Support ในการประชุม 14th AUNILO 2018 – Digital Scholarship วันที่ 5 ก.ค.2561 ณ Can Tho University ประเทศเวียดนาม ตั้งแต่นัดกันไปทำ Passport ส่งใบสมัครเข้าร่วมอบรม ดาวช่วยจัดการเรื่องเอกสารเบิกจ่ายเงิน จองตั๋วเครื่องบินและที่พัก เหน่งเป็นธุระในการแลกเปลี่ยนเงิน หาโปรแกรมเที่ยวเดินชมเมือง 5 ชั่วโมง ระหว่างรอเดินทางไปเมือง Can Tho พร้อมเดินทางไปกับเราหรือยังคะ วันแรก นัดเจอกันที่สนามบินดอนเมืองตีห้าครึ่ง เราบินไฟล์เช้า 7.30 น. ค่ะ ตอนเช็คอิน ดาวผ่านฉลุย แต่ของเหน่งมีปัญหาสแกนเพื่อยืนยันตัวตน ครั้งแรกไม่ผ่าน ต้องเข้าห้องสแกนครั้งที่ 2 น้องเจ้าหน้าที่บอกว่าตัวจริงพี่สวยกว่า Passport…โอเคค่ะ […]

ไปประชุม 14th AUNILO Meeting ที่เวียดนาม

AUNILO เป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดของมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ASEAN University Network (AUN) จำนวน 30 แห่งจาก 10 ประเทศ จัดการประชุมมาแล้วอย่างต่อเนื่อง นับเป็นปีที่ 14 โดยแต่ละประเทศสลับกันเป็นเจ้าภาพ ปีที่แล้ว เจ้าภาพจัดการประชุม 13th AUNILO Meeting ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2560 คือ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย เว็บไซต์ของงานประชุมอยู่ที่ http://www.li.mahidol.ac.th/AUNILO2017/ มาปีนี้ (2018)  Can Tho University Learning Resource Center มหาวิทยาลัยเกิ่นเทอ (Can Tho) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รับเป็นเจ้าภาพการประชุม 14th AUNILO Meeting ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2561 สำหรับ Theme ในปีนี้คือ “Digital Scholarship Trends in Academic Libraries” […]

เรื่องเล่าจากการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 : โดย นางสาวอุทัยวรรณ สุวรรณยั่งยืน

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 เรื่องเล่าจากการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 : โดย นางสาวอุทัยวรรณ สุวรรณยั่งยืน การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2561 ณ โรงแรมฟอร์จูนนครพนม ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม การนำเสนอผลงานมี 2 ประเภท คือ 1) การนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ 2) การนำเสนอผลงานด้วยวาจา ทั้ง 2 ประเภทจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) CRM 2) IT และ3) KM การประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมส่งผลงานวิชาการ ทั้ง 2 ประเภท คือ การนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ โดยนางสาวศุภาระนันท์ กาญจนะวาหะ […]

PULINET ครั้งที่ 8 Library of Things

วันที่ 9-11 มกราคม 2561 ผู้เขียนมีโอกาสได้ไปเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 ณ โรงแรมฟอร์จูน จังหวัดนครพนม ถือเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ได้นำเสนอผลงานวิชาการของผู้เขียน รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8

สวัสดีครับ ผู้เขียนได้มีโอกาสไปนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 จัดขึ้นโดยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) โดยกำหนดจัดสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “Library of Things” ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมฟอร์จูน จังหวัดนครพนม เว็บไซต์การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8เว็บไซต์การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 (http://pulinet2018.npu.ac.th/)

เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม (Behavioral Economics)

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ได้ไปร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th A-LIEP Conference / The 19th ICADL Conference ที่จัดขึ้นในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้มีโอกาสฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง Decision Making in the New Normal โดย รศ.ดร. ชโยดม สรรพศรี คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิชาใหม่ ที่มีชื่อว่า เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม (Behavioral Economics) เป็นการใช้หลักวิชาจิตวิทยาร่วมกับหลักเศรษฐศาสตร์ ในการศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ ซึ่งในปัจจุบันมีความเป็นปัจเจกสูง การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ มีทั้งใช้เหตุผล (Rational) และไม่มีเหตุผล (Irrational Behavior) และตัดสินใจแบบ Thinking Fast โดยใช้ Heuristics (ภาษาไทย เรียกว่า วิทยาการศึกษาสำนึก) มีการใช้เทคโนโลยีในการสร้างเครือข่ายทางสังคม  (Social […]

การประสานงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในการพัฒนาเครือขายห้องสมุดดิจิทัลในประเทศไทย

โอกาส ความท้าทายและการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลในประเทศไทย Digital Library Collaboration in Thailand รศ.ดร. น้ำทิพย์  วิภาวิน ห้องสมุดดิจิทัลคือ… องค์กรที่ทำหน้าที่รวบรวม จัดการ บริการและอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลเพื่อการใช้งาน ในระยะยาวสำหรับกลุ่มผู้ใช้แต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงคุณภาพและนโยบาย ระบบซอฟแวร์ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลสำหรับผู้ใช้แต่ละกลุ่มตามสาขาวิชา บทบาทหน้าที่ของห้องสมุดทางกายภาพและดิจิทัล           To collect      • Printed / Electronic materials

โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 สำนักหอสมุดแห่งชาติ National Library of Thailand Conference 2017 Bangkok, Thailand

โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 สำนักหอสมุดแห่งชาติ National Library of Thailand Conference 2017 Bangkok, Thailand วันที่ 24 -25 สิงหาคม 2560 สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง “ยุคแห่งการพัฒนานวัตกรรมห้องสมุดเพื่อยกระดับการให้บริการ” ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน กรุงเทพฯ ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมถึง 48 สถาบัน รวม 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางวิชาชีพบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดยเน้นเรื่องการให้บริการ การเลือกนวัตกรรมเพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีความยั่งยืน ผู้เขียนได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการในครั้งนี้  ได้รับสาระความรู้ที่คุ้มค่ามาก ด้วยหัวข้อที่มีความน่าสนใจ ดังต่อไปนี้

1 2 3