การอบรมเชิงปฏิบัติการ

14th AUNILO 2018 “Digital Scholarship: A Redefined Role of Librarians in Research Support” (ตอนที่ 2 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ)

Xin chào ค่ะ Xin chào เป็นภาษาเวียดนาม ซึ่งตรงกับคำว่า สวัสดี ในภาษาไทยค่ะ ใช่แล้วค่ะ.. ผู้เขียนได้รับโอกาสจากท่านผู้บริหารของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลให้ไปเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งของงานประชุม 14th AUNILO Meeting โดยประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นเจ้าภาพ เว็บไซต์ของงานประชุมอยู่ที่ http://storage.lrc.ctu.edu.vn/aunilo2018/ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 ณ Conference room AB Can Tho University Learning Resource Center (มหาวิทยาลัยเกิ่นเทอ (Can Tho)) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เช่นเดียวกัน ในหัวข้อเรื่อง “Digital Scholarship: A Redefined Role of Librarians in Research Support” เว็บไซต์รายละเอียดของการฝึกอบรมอยู่ที่ http://storage.lrc.ctu.edu.vn/aunilo2018/index.php/program-workshop วิทยากรและผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ   […]

โครงการพัฒนานักศึกษายุวมัคคุเทศก์ “MU Guide Camp 2018” ณ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide ประจำปีงบประมาณ 2561 หรือ “MU Guide Camp 2018” ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีจิตอาสาเป็นคณะทำงานด้านการต้อนรับและนำชมมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ไปศึกษาดูงานยังแหล่งเรียนรู้ที่มีความสำคัญระดับประเทศ โดยเน้นสถานที่ที่มีความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และชุมชน มีความเกี่ยวเนื่องกับมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์ รวมทั้งมีความโดดเด่น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำจังหวัด มีเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั่วโลก

โครงการเครือข่ายสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ กิจกรรม : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซ่อมอนุรักษ์แผนที่”

โครงการเครือข่ายสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ กิจกรรม : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซ่อมอนุรักษ์แผนที่”     เมื่อวันที่ 9 -10 พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการเครือข่ายสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ กิจกรรม : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซ่อมอนุรักษ์แผนที่” ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งจุดประสงค์ของโครงการดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรมทราบและเรียนรู้เทคนิค วิธีการซ่อมอนุรักษ์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้เห็นความสำคัญของการซ่อมอนุรักษ์แผนที่ อีกทั้งยังส่งเสริมเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนความรู้ในการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดไป โดยมีวิทยากรในการบรรยาย และสาธิต ได้แก่ นายการุณ โรหิตรัตนะ นายช่างพิมพ์อาวุโส สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร นายนราชัย แซ่อึง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร นางสาวเกศสรินทร์ ประมวลพัฒน์ นายช่างพิมพ์ชำนาญงาน สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร นางสาวอุษา สาริกบุตร นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร   ตัวอย่างแผนที่   วัสดุ และอุปกรณ์ในการซ่อมอนุรักษ์ […]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ Strategic Planning (Value chain approach)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์  Strategic Planning (Value chain approach)                          เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 – 16.30 น   ณ ห้องประชุม 411  ชั้น 4  อาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  ผู้เขียน (นางสาวกิริยา  วรกัลยากุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ได้มีโอกาสไปเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์  ร่วมกับนางสาวพรจิตต์   หมีงาม  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ  นางอาภา  หงษ์อินทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  และนางสาวอุทัยวรรณ   สุวรรณยั่งยืน  นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ     […]

การประชุมคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 12 -13 มีนาคม พ.ศ. 2561 ดิฉันนส.พิมพิไร สุพัตร และนายธวัชชัย สิงห์ตาก้อง งานเทคโนโลยีการศึกษา ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีการบรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติ เรื่อง การปรับแต่งสัญญาณภาพ Color Grading การสาธิตการใช้โปรแกรมการตัดต่อภาพ Davinci Resolve เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ผลิตและบริการสื่อการศึกษาห้องสมุดได้นำความรู้และประสบการณ์ ไปพัฒนาการผลิตสื่อมัลติมีเดีย ซึ่งมี ดร.บรรพต สร้อยศรี ผู้จัดการศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้เปิดการประชุมพร้อมกล่าวถึงแนวทางความร่วมมือของการดำเนินการจัดทำข้อมูลทางด้านภาพและเสียง ของคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา พร้อมทั้งสาธิตรูปแบบ วิธีการนำเข้า การจัดเก็บภาพ และสื่อมัลติมีเดียในระบบค้นคืน เพื่อให้บริการทางการศึกษาต่อไป เนื่องจากภาพถ่าย และสื่อ VDO ในปัจจุบันมีจำนวนมาก ข้อมูลไฟล์ภาพหรือคลิปVDO ที่ไม่ได้ถูกนำไปใช้งานแล้ว จะถูกเก็บในเครื่องคอมบ้าง Memory Cards บ้าง […]

ฝึกปฏิบัติการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

          เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไปสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เพื่อฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับบริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด การฝึกอบรมนี้ผู้เขียนได้ฝึกปฏิบัติจำนวน 8 ฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global ฐานข้อมูล ABI/Inform Collection ฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL) ฐานข้อมูล ACM Digital Library ฐานข้อมูล Web of Science ฐานข้อมูล SpringerLink-Journal ฐานข้อมูล Emerald Management ฐานข้อมูล […]

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันบน Line Chatbot AI

เมื่อวันที่ 25 – 26 มกราคม 2561 ผู้เขียน (นายศรัณย์ ธรรมทักษิณ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์) เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ไปเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัล 4.0 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภายในงานมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันบน Line Chatbot AI” บรรยายโดย คุณชัชวาล สังคีตตระการ ผู้ช่วยนักวิจัย หน่วยปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ซึ่งมีเนื้อหาสาระสำคัญสำหรับการอบรมในวันแรกดังนี้