Category Archives: เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

7 ภาคีนำร่องมหาวิทยาลัยมหิดลแห่งความสุข

การประชุมนักสร้างสุข

7 ภาคีนำร่องมหาวิทยาลัยมหิดลแห่งความสุข ครั้งที่ 1

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ณ ห้องประชุม 109 (ห้องสระบัว) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

                 ด้วย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ดร.รุจเรชา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นชอบให้หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมเป็น  “7 ภาคีนำร่องมหาวิทยาลัย มหิดลแห่งความสุข”

การเตรียมความพร้อมเพื่อร่วมเป็น 7 ภาคีนำร่องมหาวิทยาลัยมหิดลแห่งความสุขนั้น ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเสริมสร้างความสุขคนทำงานและเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  มีนางสาวพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นประธาน คณะทำงานประกอบด้วยบุคลากรจากฝ่าย/งาน ห้องสมุด รวม 15 คน  และ จัดส่งคณะทำงาน รวม 5 ท่าน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ R2H-Happy University ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งรายละเอียด ติดตามได้ที่ KM Blog ของหอสมุด หัวข้อ “การอบรมเชิงปฏิบัติการ R2H-Happy University” เขียนโดย นางสาวสุทธิณี ฝุ่นครบุรี และ นางสาวอาทิตยา ทรัพย์สิน

Continue reading

โครงการหอสมุดฯ ร่วมใจ ร่วมสร้างฝาย ๙๘๙ ฝาย ถวายพ่อของแผ่นดิน


“ฝาย” คืออะไร ?
โดยพื้นเพของผมบ้านไม่ได้อยู่ใกล้เขาหรือ ใกล้น้ำตก แต่อย่างใด ก็เลยไม่ค่อยรู้จักฝายสักเท่าไหร่ก็พอจะเดาๆได้ว่าฝายมันมีไว้กักน้ำหรือชะลอน้ำอะไรประมาณนี้ แต่พอได้รับการประชาสัมพันธ์ว่า มีโครงการ “หอสมุดร่วมใจ ร่วมสร้างฝาย ๙๘๙ ฝายถวายพ่อของแผ่นดิน” ในวันที่ 20 มกราคม 2560 โดยหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ก็รีบลงชื่อเข้าร่วมทันที
Continue reading

MU International Night 2016

ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 4 แล้วที่ได้มีโอกาสร่วมงาน MU International Night ของมหาวิทยาลัยมหิดล (รับชมภาพกิจกรรม 4 ครั้งที่ผ่านมาได้ที่นี่ คลิก)  ซึ่งหัวเรือใหญ่ในการจัดงานครั้งนี้คือกองวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งอยู่ภายใต้สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล งานนี้จัดขึ้นเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างบุคลากร อาจารย์ นักศึกษาไทย และต่างชาติ ในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยในปีการศึกษานี้ ให้ชื่อชุดรูปแบบงานว่า “Harmony in Diversity”กำหนดจัดงาน MU International Night 2016 ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 17.30 น.-20.30 น. ณ ห้อง 217-219 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
Continue reading