หอสมุดมหิดล เตรียมพร้อมรับการประเมิน Green Office

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  เตรียมพร้อมเข้ารับการประเมิน เพื่อขอรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office Standard) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็น  “สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ที่จะถึงนี้

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ Mahidol Library Go Green Office URL: http://www.li.mahidol.ac.th/greenoffice/

หรือรับชม slide presentation  (ความยาว 103 หน้า) ที่ใช้นำเสนอต่อคณะกรรมการประเมิน ได้ที่ URL: https://goo.gl/ngPND8

เกณฑ์การตรวจประเมิน มี 7 หมวด ดังนี้

 • หมวดที่ 1 การบริหารจัดการองค์การ
  • 1.1 นโยบายสิ่งแวดล้อม
  • 1.2 การระบุประเด็นและการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากร
  • 1.3 กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
  • 1.4 หน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่
  • 1.5 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
 • หมวดที่ 2 การดำเนินงาน
  • 2.1 การสื่อสารและกระบวนการสร้างจิตสำนึก
  • 2.2 การจัดประชุมและนิทรรศการ
  • 2.3 ความสะอาดและความเป็นระเบียบในสำนักงาน
  • 2.4 การขนส่งและการเดินทาง
  • 2.5 การเตรียมพร้อมตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน
 • หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร
  • 3.1 การใช้พลังงาน
  • 3.2 การใช้น้ำ
  • 3.3 ทรัพยากรอื่น ๆ
 • หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย
  • 4.1 การจัดการของเสียในสำนักงาน
  • 4.2 การจัดการน้ำเสียในสำนักงาน
 • หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงาน
  • 5.1 อากาศ
  • 5.2 แสง
  • 5.3 เสียง
  • 5.4 ความน่าอยู่
 • หมวดที่ 6 การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และการจัดจ้างในสำนักงาน
  • 6.1 การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • 6.2 การจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • หมวดที่ 7 การประเมินประสิทธิภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  • 7.1 โครงการและกิจกรรมที่นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  • 7.2 การจัดการก๊าซเรือนกระจก

กิจกรรมสำคัญ สำหรับหมวด 2.3 ความสะอาดและความเป็นระเบียบในสำนักงาน คือ การทำกิจกรรม 5 ส หรือ 5 S ซึ่งประกอบด้วย

 1. สะสาง (Seiri เซริ)
 2. สะดวก (Seiton เซตง)
 3. สะอาด (Seiso เซโซ)
 4. สุขลักษณะ (Seiketsu เซเคทซึ)
 5. สร้างนิสัย (Shitsuke ซีทซึเคะ)