โครงการพัฒนานักศึกษายุวมัคคุเทศก์ “MU Guide Camp 2018” ณ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide ประจำปีงบประมาณ 2561 หรือ “MU Guide Camp 2018” ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีจิตอาสาเป็นคณะทำงานด้านการต้อนรับและนำชมมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ไปศึกษาดูงานยังแหล่งเรียนรู้ที่มีความสำคัญระดับประเทศ โดยเน้นสถานที่ที่มีความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และชุมชน มีความเกี่ยวเนื่องกับมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์ รวมทั้งมีความโดดเด่น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำจังหวัด มีเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั่วโลก

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตรการบริหารการเงินการคลังของหน่วยงานภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงานการเงิน รุ่นที่ 2 หัวข้อ “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ”

ตามที่ได้เข้าร่วมรับการอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตรการบริหารการเงินการคลังของหน่วยงานภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงานการเงิน  รุ่นที่ 2” ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องภาณุมาศ ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 111 ราย เป็นชาย 9 ราย และหญิง 102 ราย โดยเนื้อหาตลอด 2 วัน แบ่งออกเป็นหัวข้อดังนี้ –  เงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ จำนวน  3  ชั่วโมง –  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง จำนวน 3 ชั่วโมง –  สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล (ระเบียบเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตรฯ)  จำนวน 3 ชั่วโมง – […]

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตรการบริหารการเงินการคลังของหน่วยงานภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงานการเงิน รุ่นที่ 2 หัวข้อ “ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง”

ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้อนุมัติให้ ดิฉันนางอัจฉราพร  อัศเวศน์ และบุคลากรอีก 3 รายเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การบริหารการเงินการคลังของหน่วยงานภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงานการเงิน” รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดโดย โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร  ในวันที่ 4-5 พฤษภาคม พ.ศ 2561  หัวข้อการบรรยายประกอบด้วย 4 หัวข้อใหญ่ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จ บำนาญ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล (ระเบียบเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียบบุตร ค่าเช่าบ้าน) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ดิฉัน นางอัจฉราพร  อัศเวศน์  รับผิดชอบที่จะส่งต่อความรู้ในหัวข้อที่ 2. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง  มีหัวข้อที่เกี่ยวข้องที่ต้องพูดถึง  7 เรื่อง คือ หลักการเบิกจ่ายเงินจากคลัง วิธีการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเบิกจ่ายเงินยืม การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำเงินส่งคลัง หลักการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  […]

เยี่ยมชมห้องสมุดตลาดทุนครบวงจร แห่งแรกในประเทศไทย สนุกไปกับ INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน และศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

สวัสดีค่ะ วันนี้ผู้เขียนจะพาไปรู้จัก ห้องสมุดตลาดทุนครบวงจร แห่งแรกในประเทศไทย นั่นคือ ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ถนนรัชดา (ข้างสถานฑูตจีน) ที่นี่เค้าเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:30-21:00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ เปิดให้เข้าใช้กันฟรี ๆ เลย ทำไมผู้เขียนถึงได้รู้จักห้องสมุดมารวยแห่งนี้ อย่างแรกเลยต้องขอขอบพระคุณหน่วยงานหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ที่อนุญาตให้ผู้เขียนได้เข้าร่วมกิจกรรม “สานสัมพันธ์เครือข่ายสมาชิก SET Corner กลุ่มภาคกลาง” เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ภายในงานผู้เขียนได้ทำความรู้จัก ระหว่างสมาชิกเครือข่าย SET Corner ภาคกลาง กับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีคุณเดือนเพ็ญ จันทร์ศิริศรี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความรู้การเงินขั้นต่ำพื้นฐาน แนะนำสมาชิกเกี่ยวกับตลาดทุน และหลังจากนั้นมีการบรรยายหัวข้อ “มีเงินออม พร้อมลงทุนอย่างมั่นใจ” โดย คุณกิติพัฒน์ แสนทวีสุข หรือ อาจารย์โด่ง เป็นวิทยากร อาจารย์สอนการวางแผนการใช้เงิน คำถามคือ…เราจะทำอย่างไร ให้มีเงินพอใช้ในวันเกษียณ? สนุกมากๆ ค่ะ เป็นการฟังบรรยายที่ไม่เบื่อเลย […]

ศึกษาดูงาน Multimedia Management System (MMS) แหล่งรวบรวมสื่อดิจิทัลของคณะ ICT

  เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ดิฉันพร้อมด้วยทีมงานจากงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานการจัดการ Multimedia Management System (MMS) หรือ “MUICT-MediaCenter แหล่งรวบรวมสื่อดิจิทัลของคณะ เพื่อการสืบค้น นำไปใช้งาน” ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดเก็บและเผยแพร่สื่อดิจิทัลของหน่วยงานทั้งในรูปแบบของไฟล์ภาพ ไฟล์เสียง ไฟล์เอกสาร และอื่น ๆ มีรายชื่อผู้ที่ไปศึกษาดูงาน ดังนี้ นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์    หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ (นักเอกสารสนเทศ) นางสาวอาทิตยา ทรัพย์สิน     นักเอกสารสนเทศ นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์     นักเอกสารสนเทศ ระบบ Multimedia Management System (MMS) หรือ MUICT-MediaCenter ดำเนินการโดย งานโสตและเทคโนโลยีสื่อการศึกษา สำนักงานสนับสนุนเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้การดูแลของ ดร. ศุจิกา ศรีนันทกุล รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสื่อดิจิตอลและการเรียนรู้ และหัวหน้างานโสตและเทคโนโลยีสื่อการศึกษา โดยมี คุณมนัส วัฒนะ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ทำหน้าที่ผู้ดูแลหลักในการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ […]

ศึกษาดูงาน หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศึกษาดูงาน หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาส เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลระบบสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย Union Catalog of Thai Academic Libraries (UCTAL)   จากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม ของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อประชุมหารือ และรับฟังข้อเสนอแนะ และปัญหาการใช้งานระบบทั้งในมุมมองผู้บริหาร บรรณารักษ์ และผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย/สถาบันที่เป็นสมาชิก เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog) ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงาน หอสมุดปรีดี พนมยงค์  ดังนั้น จึงขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนะนำสิ่งต่างๆ ที่น่าสนใจของหอสมุดแห่งนี้ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ท่าพระจันทร์ วันเวลาศึกษาดูงาน        วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา  9.00-12.00 น. หน่วยงาน                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ท่าพระจันทร์ สถานที่ตั้ง                  […]

โครงการเครือข่ายสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ กิจกรรม : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซ่อมอนุรักษ์แผนที่”

โครงการเครือข่ายสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ กิจกรรม : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซ่อมอนุรักษ์แผนที่”     เมื่อวันที่ 9 -10 พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการเครือข่ายสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ กิจกรรม : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซ่อมอนุรักษ์แผนที่” ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งจุดประสงค์ของโครงการดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรมทราบและเรียนรู้เทคนิค วิธีการซ่อมอนุรักษ์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้เห็นความสำคัญของการซ่อมอนุรักษ์แผนที่ อีกทั้งยังส่งเสริมเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนความรู้ในการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดไป โดยมีวิทยากรในการบรรยาย และสาธิต ได้แก่ นายการุณ โรหิตรัตนะ นายช่างพิมพ์อาวุโส สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร นายนราชัย แซ่อึง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร นางสาวเกศสรินทร์ ประมวลพัฒน์ นายช่างพิมพ์ชำนาญงาน สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร นางสาวอุษา สาริกบุตร นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร   ตัวอย่างแผนที่   วัสดุ และอุปกรณ์ในการซ่อมอนุรักษ์ […]

Union Catalog of Thai Academic Libraries (UCTAL)

ฐานข้อมูลระบบสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย Union Catalog of Thai Academic Libraries (UCTAL) http://uc.thailis.or.th   สืบเนื่องจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 โดยมีอำนาจหน้าที่คณะกรรมการ ดังนี้ วิเคราะห์ และจัดทำโครงการพัฒนาระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog) กำหนดมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลบรรณานุกรม ตรวจสอบแนะนำแนวทางการพัฒนาและดำเนินโครงการพัฒนาระบบสหบรรณานุกรม กำกับดูแล และพิจารณากลั่นกรองโครงการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่กรรมการ จึงต้องเดินทางไปยังห้องสมุดสมาชิกเครือข่าย UCTAL 4 ภูมิภาค เพื่อเข้าร่วมประชุม อบรม และวิเคราะห์ปัญหาการใช้งาน และให้ความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบสหบรรณานุกรม ต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป เมื่อกล่าวถึง UCTAL หลายๆ คน คงสงสัยว่า UCTAL คืออะไร มีประโยชน์และเกี่ยวข้องกับการทำงานของห้องสมุดของเราอย่างไร ดังนั้น จึงจะขอแนะนำ UCTAL ให้รู้จักกัน   ความเป็นมา โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) […]

โครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide 2560

         โครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ กรุงเทพมหานคร จัดโดยฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นกิจกรรมที่จัดให้นักศึกษา MU Guide ได้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาความรู้เพิ่มเติม ณ พิพิธภัณฑ์ ชุมชน และสถานที่สำคัญต่าง ๆ ทั้งยังได้เห็นถึงการนำชมในสถานที่ระดับประเทศ อันจะสร้างเสริมประสบการณ์ในการเป็น MU Guide ที่จะต้องต้อนรับแขกของมหาวิทยาลัยเยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนกและหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงได้สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่วิถีชุมชมอีกด้วย โดยจะเรียกกิจกรรมนี้สั้น ๆ ว่า ค่าย MU Guide ณ กรุงเทพฯ           ในกิจกรรมค่าย MU Guide ณ กรุงเทพฯ ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ ทำเนียบรัฐบาล           ทำเนียบรัฐบาลเป็นสถานที่สำคัญ ที่ผู้นำรัฐบาล คือ นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี ใช้เป็นสถานที่ทำงาน […]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ Strategic Planning (Value chain approach)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์  Strategic Planning (Value chain approach)                          เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 – 16.30 น   ณ ห้องประชุม 411  ชั้น 4  อาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  ผู้เขียน (นางสาวกิริยา  วรกัลยากุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ได้มีโอกาสไปเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์  ร่วมกับนางสาวพรจิตต์   หมีงาม  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ  นางอาภา  หงษ์อินทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  และนางสาวอุทัยวรรณ   สุวรรณยั่งยืน  นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ     […]

1 2 3 4 5 12