การประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ ครั้งที่ 1/2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ ครั้งที่ 1/2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Virtualization and Containerization คุณวณัช พาดี สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับ Virtualization and Containerization ณ ห้องประชุมดอกคูณ เมื่อกล่าวถึง Virtualization Technology ที่มีชื่อเสียงมาก นั่นก็คือ VMWare และ Virtual PC ซึ่ง Microsoft ได้นำไปพัฒนาต่อยอดจนกลายเป็น Hyper V และอีกค่ายได้แก่ Citrix ซึ่งการทำงานหลักโดยรวมของ Virtualization Technology ก็คือ มันสามารถจำลองการทำงานของ Computer ขึ้นมาหลาย ๆ เครื่องได้ โดยไม่ใช่แค่จำลองเฉพาะ CPU เท่านั้น แต่ยังสามารถทำการ Run OS หลายระบบได้พร้อมกันบนเครื่องเพียงเครื่องเดียว ในรูปคือ Physical Machine

พาไปชมพิพิธภัณฑ์ลอยน้ำ “เรือสำเภาศรีมหาสมุทร” @ICONSIAM

ภายหลังการเปิดตัว ไอคอนสยาม (ICONSIAM) แลนด์มาร์คแห่งใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ต่อมาได้ปรากฎชื่อพิพิธภัณฑ์ลอยน้ำแห่งแรกในประเทศไทย คือ “เรือสำเภาศรีมหาสมุทร” หรือ The Srimahasamut Boat Museum ที่จะพาผู้ชมทุกท่านเดินทางย้อนไปในยุคสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีที่มีการเจริญสัมพันธไมตรี และการค้าที่รุ่งเรือง พิพิธภัณฑ์ลอยน้ำแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของ ICONSIAM สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. โดยประมาณ ไม่มีค่าใช้จ่าย แบ่งเป็นรอบละ 20 นาที และมีไกด์พาชมด้วย การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ใช้การเดินทางของเรือเป็นจุดเริ่มต้นในการเล่าเรื่อง เนื้อหาสาระสำคัญเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ทรงฟื้นฟูบ้านเมืองและวางรากฐานให้กรุงธนบุรีเป็นเส้นทางการค้าและเจริญรุ่งเรืองถึงปัจจุบัน รูปแบบการจัดแสดง มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้อย่างน่าสนใจ มีวัตถุจัดแสดงขนาดเท่าของจริง

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ในยุค 4.0

วันที่ 2-4 ธันวาคม 2561 ดิฉัน นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ สังกัดฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนส่วนงานเข้าร่วม “โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์” ในหัวข้อ “นักวิเทศสัมพันธ์ ยุค 4.0” จัดโดย กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ณ โรมแรมไมด้า เดอซี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน โครงการดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการ คือ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ได้รับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทงานวิเทศสัมพันธ์ในเชิงรุก เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์มีแนวทาง และความคิดริเริ่มในการพัฒนางานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยและส่วนงานในภารกิจต่าง ๆ จากองค์ความรู้และทักษะที่ได้จากการสัมมนา

♥Friends of the Library ö มาประดิษฐ์ดอกบัว∗ดอกทิวลิปจากกล่องนมกันเถอะ♥

ปัจจุบันคนทุกวัย สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้สะดวก ง่าย มีความทันสมัย เป็นปัจจุบันมากขึ้น การศึกษาหาความรู้ สามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้ด้วยตนเอง ได้ทุกเวลา ผ่านช่องทางต่าง ๆ บนอุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น โทรศัพท์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดจึงต้องตอบรับความทันสมัย เป็นปัจจุบัน การจัดซื้อ การรับบริจาค การแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศต้องมีการคัดเลือกให้เหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีทรัพยากรสารสนเทศส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ใช้ หรือไม่ได้จัดเก็บเข้าระบบห้องสมุด อาจเป็นฉบับซ้ำ ไม่ทันสมัย ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ทรัพยากรสารสนเทศเหล่านี้จะถูกจำหน่ายออกจากระบบ ตามระเบียบของห้องสมุดนั้น ๆ การสร้างความร่วมมือทางด้านการแลกเปลี่ยน มีกิจกรรมเพื่อการแบ่งปัน จะทำให้ทรัพยากรสารสนเทศเหล่านี้ ได้รับการคัดเลือก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อ ในกลุ่มภาคีห้องสมุดสมาชิก และประชาชนที่สนใจ

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและบริการนักศึกษาพิการ

สวัสดีค่ะ ผู้เขียน(วรัทยา ศรีบัวทอง) และผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการมีส่วนร่วมในการบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ได้แก่ นางสาวประมวล คำมาก นางสาวรุ่งนภา แสงระวี นางธีรนุช ศิริพิพัฒน์ ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ที่อนุญาตให้ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ วันที่ 19-21 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม วิมานดิน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของนักศึกษาพิการทุกประเภท การอยู่ร่วมกับนักศึกษา การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อนักศึกษาพิการ วิธีการช่วยเหลือนักศึกษาพิการเบื้องต้น เช่น การนำทางนักศึกษาพิการทางการเห็น การใช้ภาษามือเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารกับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน รวมถึงการรับฟังเสียงของนักศึกษา

การเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ The International Conference on Library and Information Science : From Open Library to Open Society (iCoo 2018)

การเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ The International Conference on Library and Information Science : From Open Library to Open Society (iCoo 2018) ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 18 – 19 สิงหาคม  2561 ผู้เขียนมีโอกาสได้เข้าร่วมงานร่วมงานสัมมนาวิชาการ The International Conference on Library and Information Science : From Open Library to Open Society (iCoo 2018)  ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   ซึ่งในงานสัมมนามีความพิเศษที่เห็นได้ชัด คือ เป็นการสัมมนาวิชาการในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนรู้ความรู้ใหม่ๆ จากหลายหลายประเทศ สถานที่การจัดงานงานสัมมนาในมหาวิทยาลัยเปิด ภายใต้ความพิเศษนี้เรามาติดตามกันคะว่าการสัมมนาระดับนานาชาตินั้นจะรูปแบบเป็นอย่างไร

ห้องสมุดออชาร์ด, ชุมชน และสังคม (Library @orchard : Community & Society)

ความเป็นมาของห้องสมุดออร์ชาร์ด แรกเริ่มเปิดเป็นครั้งแรกโดยนาย Lee Yock Suan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 1999 ห้องสมุดโดยตั้งอยู่ที่ชั้น 5 ของอาคาร Ngee Ann City บนถนนออร์ชาร์ดตรงใจกลางประเทศสิงคโปร์ ต่อมาห้องสมุดต้องปิดตัวลงเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2007 เนื่องจากทางศูนย์การค้าไม่ต่อสัญญาเช่า ห้องสมุดจึงต้องย้ายไปตั้งที่แห่งใหม่ ห้องสมุดออชาร์ดเปิดตัวใหม่อีกครั้งเมื่อ 23 ตุลาคม 2014 ครั้งนี้มาในรูปโฉมใหม่ที่โดนใจคนสิงคโปร์และผู้มาเยี่ยมเยือนจากทุกมุมโลก ห้องสมุดใหม่ได้นำเสนอแนวคิดใหม่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ การออกแบบ และศิลปะตั้งอยู่บนพื้นที่ชั้น 3 และชั้น 4 ของช็อปปิ้งมอลล์ ออร์ชาร์ด เกตเวย์ (Orchard Gateway) บนถนนออร์ชาร์ด ย่านจับจ่ายที่ได้รับความนิยม

ประสบการณ์ครั้งแรกในฐานะผู้ได้รับทุนเข้าร่วมประชุมบรรณารักษ์ระดับโลก “IFLA WLIC 2018” ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 24 – 30 สิงหาคม 2561

ประสบการณ์ครั้งแรกในฐานะผู้ได้รับทุนเข้าร่วมประชุมบรรณารักษ์ระดับโลก “IFLA WLIC 2018” ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 24 – 30 สิงหาคม 2561 เขียนโดย สุรัสวดี ดิษฐสกุล หัวหน้าห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล IFLA : https://ifla.org IFLA ย่อมาจาก International Federation of Library Associations and Institutions เป็นสหพันธ์ระหว่างประเทศทางด้านห้องสมุด ที่ก่อตั้งมายาวนานตั้งแต่ปี 1927 ที่เมืองเอดินเบอร์ก ประเทศสกอตแลนด์ ปัจจุบัน IFLA มีสมาชิกมากกว่า 1,400 คน จาก 140 ประเทศทั่วโลก ใน 6 ภูมิภาค คือ ยุโรป อเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา หมู่เกาะในทะเลคาริบเบียน ตะวันออกกลาง แอฟริกา เอเชีย และโอเชียเนีย (กลุ่มประเทศและหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก) IFLA

ดอกไม้จากเศษพลาสติก

ชอบอ่านหนังสือกันมั๊ยคะ? ในปัจจุบันมีรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-book ให้เลือกซื้อและ download มากมาย e-book ถูกสร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีมัลติมีเดีย ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง รวมทั้งสามารถ link ไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้สะดวก แต่หนังสือฉบับพิมพ์ก็ยังเป็นที่สนใจของคนที่ชอบอ่านหนังสือ หนังสือฉบับพิมพ์ยังคงให้ความรู้สึกได้จับกระดาษ ได้พลิกกระดาษทีละหน้า บางคนมีหนังสือเล่มโปรด บางคนมีนักเขียนในดวงใจ เป็นแฟนคลับ จะสะสมทุกเล่ม ทุกตอนที่พิมพ์ออกมา บางคนซื้อมาเก็บเอาไว้ มีเวลาอ่านบ้าง ไม่มีเวลาอ่านบ้าง แต่ก็ขอมีความสุขที่ได้มีไว้ครอบครอง อ่านหนังสือเล่มเดิม ๆ จนเบื่อแล้ว สามารถนำไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อน หรือขายต่อเป็นหนังสือมือสองได้อีกด้วย ร้านหนังสือในปัจจุบันมีบริการห่อปกหนังสือ เพื่อส่งเสริมการขาย แต่ส่วนใหญ่เป็นขนาด 21 ซม. หนังสือเล่มใหญ่จะไม่มีบริการห่อปกพลาสติกให้เพราะทำให้ต้นทุนสูง

ดอกไม้จากหลอดพลาสติก

การรณรงค์ให้พกกระติกน้ำ แก้วน้ำส่วนตัว เพื่อลดปริมาณขยะขวดน้ำ ขยะแก้วน้ำพลาสติกจากการซื้อเครื่องดื่มในปัจจุบันมีมากขึ้น แต่ปัญหาในการรณรงค์สิ่งที่ควบคู่ไปกับเครื่องดื่มซึ่งเป็นของคู่กัน ต้องใช้ด้วยกัน ที่ยังควบคุมยากคือหลอดพลาสติก เพราะหลีกเลี่ยง และแก้ปัญหายาก เป็นสิ่งที่ช่วยให้สะดวกสบายในการบริโภค มีราคาถูกใช้ครั้งเดียวทิ้ง เพื่อป้องกันเรื่องสุขอนามัย ที่จะต้องเสี่ยงต่อโรคติดต่อต่าง ๆ จึงไม่นิยมนำมาล้างแล้วนำกลับมาใช้อีก ทำให้หลอดพลาสติกถูกทิ้งเป็นขยะ และด้วยขนาดที่เล็ก น้ำหนักเบา มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง ทุกร้านอาหาร ทุกร้านกาแฟหรือเครื่องดื่ม ทำให้ยากต่อการเก็บและนำมา Recycle และโรงเก็บขยะก็ไม่รับซื้อต่อ หลาย ๆ หน่วยงานมีนโยบายลด ละ เลิกใช้หลอดพลาสติก เช่น ร้านกาแฟมีกิจกรรมถ้าลูกค้านำแก้วมาเองจะลดราคา หรือใช้หลอดแก้ว/หลอดกระดาษแทนหลอดพลาสติก

1 2 3 4 5 15