Tag Archives: งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

PULINET 2017 (ประสบการณ์ของนางสาวอาทิตยา ทรัพย์สิน)

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET เป็นการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นทุกปี โดยมีสมาชิกข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ซึ่งในปีนี้สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

Continue reading