บ้านศิลปิน

โครงการพัฒนานักศึกษายุวมัคคุเทศก์ “MU Guide Camp 2018” ณ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide ประจำปีงบประมาณ 2561 หรือ “MU Guide Camp 2018” ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีจิตอาสาเป็นคณะทำงานด้านการต้อนรับและนำชมมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ไปศึกษาดูงานยังแหล่งเรียนรู้ที่มีความสำคัญระดับประเทศ โดยเน้นสถานที่ที่มีความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และชุมชน มีความเกี่ยวเนื่องกับมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์ รวมทั้งมีความโดดเด่น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำจังหวัด มีเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั่วโลก สถานที่ในการจัดโครงการครั้งนี้ ได้แก่ ทำเนียบรัฐบาล สถานที่ราชการสำคัญของประเทศไทย ห้องสมเด็จพระบรมราชชนก ห้องนิทรรศการถาวรพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมราชชนก ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บ้านศิลปิน ณ คลองบางหลวง ชมการแสดงหุ่นละครเล็ก “คณะคำนาย” และร่วมกิจกรรมลงสีหน้ากากหุ่นละคร กิจกรรมศึกษาวิถีถิ่น “ชุมชนย่านกะดีจีน” ชุมชน 3 ศาสนา 4 ความเชื่อ เยี่ยมชมและฟังบรรยายเกี่ยวกับ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และ มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการถาวร นิทรรศการหมุนเวียน […]