Tag Archives: เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว (Green Library Partners)

วันนี้จะขอแนะนำ เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ของประเทศไทยให้ทุกท่านได้รู้จักกันค่ะ เครือข่ายนี้ ปัจจุบันมี ห้องสมุดและหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นสมาชิก จำนวนรวมทั้งสิ้น 38 แห่ง โดยมี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นห้องสมุดสีเขียวต้นแบบ และมีห้องสมุดนำร่องที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตฐานห้องสมุดสีเขียว จำนวนรวม 10  แห่ง ได้แก่

  1. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  3. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  4. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  5. ห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  6. หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  7. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  8. หอสมุด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
  9. ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  10. โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

Continue reading

มารู้จัก … เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว (Green Library Network)

มารู้จัก … เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว (Green Library Network)

 เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2559 ได้รับมอบหมายจาก ดร. รุจเรชา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมหน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 3 (ประจำปี 2559) ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

คงมีใครหลายคนอยากรู้ว่า เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว คืออะไร  ดังนั้น มาทำความรู้จัก เครือข่ายนี้กัน

Continue reading