Tag Archives: Conference

โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 สำนักหอสมุดแห่งชาติ National Library of Thailand Conference 2017 Bangkok, Thailand

โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 สำนักหอสมุดแห่งชาติ

National Library of Thailand Conference 2017 Bangkok, Thailand

วันที่ 24 -25 สิงหาคม 2560 สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง ยุคแห่งการพัฒนานวัตกรรมห้องสมุดเพื่อยกระดับการให้บริการ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน กรุงเทพฯ ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมถึง 48 สถาบัน รวม 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางวิชาชีพบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดยเน้นเรื่องการให้บริการ การเลือกนวัตกรรมเพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีความยั่งยืน ผู้เขียนได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการในครั้งนี้  ได้รับสาระความรู้ที่คุ้มค่ามาก ด้วยหัวข้อที่มีความน่าสนใจ ดังต่อไปนี้

Continue reading

เล่าประสบการณ์การไปเข้าร่วมประชุมวิชาการที่งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2017 KLISS 1st ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติกงจู ประเทศเกาหลีใต้

     สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน เมื่อวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2560 ผู้เขียนได้มีโอกาสไปนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2017 KLISS 1st International Conference Library and Information Science: Rethinking the Library Services ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติกงจู ประเทศเกาหลีใต้ ก่อนอื่นต้องขอพูดถึงความเป็นมาของการไปประชุมในครั้งนี้ก่อนนะครับ เริ่มจากท่าน ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการคนปัจจุบันของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในหอสมุดและคลังความรู้ฯ ทำผลงานวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการและเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ ท่านมักจะเชิญชวนและแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดประชุมวิชาการขององค์กรหรือสมาคมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศให้พวกเราชาวหอสมุดฯ ทราบอย่างสม่ำเสมอครับ
     ในครั้งนี้ท่านได้แจ้งให้พวกเราทราบว่าทางสมาคม LISSASPAC (Library and Information Science Society for Asia and the Pacific) ร่วมกับ KLISS (Korean Library and Information Science Society)  ได้จัดงานประชมุทางวิชาการขึ้นใช้ชื่องานว่า “2017 KLISS 1st International Conference Library and Information Science: Rethinking the Library Services” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติกงจู ประเทศเกาหลีใต้ ท่านแจ้งข่าวให้เราทราบและเปิดโอกาสให้ทุกคนในหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถส่งบทความเข้าร่วมงานดังกล่าวได้

Read More