Tag Archives: Convergence

งานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้ การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม”

บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ ถ่ายภาพร่วมกับอาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ได้จัดงานการสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2560 เรื่อง “การจัดการเรียนรู้ การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม” ณ ห้องประชุม Convention Hall A,B ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียดการสัมมนาวิชาการครั้งนี้ได้ที่ลิงค์นี้ คลิก

วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้

1) นำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
2) นำเสนอแนวคิดการจัดการเรียนการสอน การบริการสารสนเทศตามแนวทาง Digital Transformation
3) เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมทางด้านวิชาการอย่างเป็นรูปธรรมผ่านเทคโนโลยีแบบเปิด ที่มีการจัดการเรื่องการนำทรัพย์สินทางปัญญา
4) เพื่อบูรณาการแนวทางการจัดการเรียนการสอนจากทุกกลุ่มความรู้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานด้านจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ และนักวิชาการ อันจะเป็นก้าวสำคัญของแนวทาง Digital Education ของประเทศไทย
5) เพื่อส่งเสริมการร่วมกันสร้างสรรค์องค์ความรู้ทั้งที่เป็นตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ การอาชีพ และการดำเนินชีวิต ผ่านเทคโนโลยีที่เหมาะสม
6) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างหน่วยงาน และเป็นกรณีศึกษาและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ความรู้ในการเรียนการสอนแบบเปิด

Continue reading

การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมห้องสมุดเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0

การสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2560
“การบริการสารสนเทศแบบเปิด: ร่วมมือ ผสานใจ เพื่อตอบรับไทยแลนด์ 4.0”
วันอังคารที่ 30 – วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุม Convention Hall A,B ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
การสัมมนาวิชาการในครั้งนี้จัดขึ้นโดย ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ร่วมกับสำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน สำนักงานศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560
ในการเสวนา เรื่อง การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมห้องสมุดเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 วิทยากรโดย คุณกษมา กองสมัคร นักวิจัยนโยบาย ฝ่ายวิจัยนโยบายสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วิทยากร โดย รศ.ดร. น้ำทิพย์ วิภาวิน อาจารย์สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และดำเนินรายการโดย ผศ.ดร. ศิวนาถ นันทพิชัย ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Continue reading