Tag Archives: PULINET

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8

สวัสดีครับ ผู้เขียนได้มีโอกาสไปนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 จัดขึ้นโดยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) โดยกำหนดจัดสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “Library of Things” ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมฟอร์จูน จังหวัดนครพนม

เว็บไซต์การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8เว็บไซต์การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 (http://pulinet2018.npu.ac.th/)

Continue reading

การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

สถานที่ :  ห้องประชุม S๖๐๖ ชั้น ๖ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

วัน-เวลา :  วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ – วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

Continue reading