การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานโปรแกรม Scival เบื้องต้น” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

“Scival” เป็นโปรแกรมสำหรับสำรวจประสิทธิภาพด้านการวิจัยขององค์กร สถาบัน นักวิจัย รวมถึงใช้เพื่อการสำรวจความร่วมมือทางด้านการวิจัยกับสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วโลก โดยมีการใช้ข้อมูลที่นำมาจากฐานข้อมูลการวิจัย Scopus ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการสำรวจจะถูกนำไปใช้ในการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป

โครงการอบรมการบันทึกรายการรับเงิน Bill Payment และรายการตั้งลูกหนี้ระหว่างกัน

จัดโดยกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 9.30 – 15.00 น. เป็นการอบรมออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม Cisco Webex Meetings  โดยการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย รับทราบ และเข้าใจกระบวนการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปของระบบ MUERP พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการใช้งานซอฟแวร์สำเร็จรูปเพื่อวางแผนองค์กร (SAP)

ติดปีกบนโลกออนไลน์ด้วย Content Marketing

อุทยานการเรียนรู้ TK Park ได้เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะให้แก่กลุ่มบรรณารักษ์ ครูอาจารย์และผู้สนใจ ในหัวข้อ “ติดปีกบนโลกออนไลน์ด้วย Content Marketing” เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 10.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 สภาคริสตจักรในประเทศไทย

ความเข้าใจประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางปฏิบัติการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้เป็นไปอย่างถูกต้องหน่วยงานราชการภาครัฐที่มีภารกิจจึงต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งการดำเนินงานในขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานมีความสำคัญและซับซ้อนยุ่งยากเป็นอย่างมาก อาจทำให้เกิดประเด็นปัญหาต่าง ๆ อาทิเช่น ประเด็นปัญหาและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำราคากลางพัสดุ ประเด็นปัญหาในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 26 (MU-SUP#26)

ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสมรรถนะสำหรับผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในฐานะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนและผลักดันวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายในการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) เพื่อเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้บริหารระดับต้นให้มีบทบาทเป็นผู้นำยุคใหม่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ระดับส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2564 “หลักสูตร CSS Framework”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตร “CSS Framework” โดย คุณกฤษฎา เฉลิมสุข วันที่ 27 – 28 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. การอบรมในครั้งนี้ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมเป็นรูปแบบ Virtual Conference ผ่านระบบ WebEx Meeting

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

จากโครงการศึกษาดูงานแนวทางจัดทำ Gamification Museum คณะทำงานได้เลือกศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง เนื่องจากในนิทรรศการมีการนำเสนอข้อมูล ในรูปแบบ Interactive ที่น่าสนใจและทันสมัย โดยได้ไปศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ทำให้ได้เห็นถึงรูปแบบที่น่าสนใจตามที่จะกล่าวต่อไป

เปิดโลกพิพิธภัณฑ์ ไปกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัด กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นส่งเสริมให้สังคมไทย สนใจและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ อพวช. มีบทบาทหน้าที่เป็น แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning)

1 2 3 28
Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019