จดหมายเหตุ : ขุมทรัพย์ของงานวิจัย งานวัฒนธรรม และงานสร้างสรรค์

จดหมายเหตุ : ขุมทรัพย์ของงานวิจัย งานวัฒนธรรม และงานสร้างสรรค์ คณะกรรมการสมาคมจดหมายเหตุไทย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร สมาคมจดหมายเหตุไทย และหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จัดโครงการเสวนาและการบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ จดหมายเหตุ : ขุมทรัพย์ของงานวิจัย งานวัฒนธรรม และงานสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร จุดประสงค์การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้แนวคิดและกระบวนการนำจดหมายเหตุไปใช้ในงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ

บรรณารักษ์กับการออมและการลงทุนในยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ผู้เขียนมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 หัวข้อ “การปรับเปลี่ยนรูปห้องสมุด : คิดใหม่ ฟอร์มใหม่ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” The 34th Thailand Library Consortium (TLC) “Library Transformation: Rethink and Reform for a Sustainable Future” โดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

DOAJ : Digital Open Access Journals

เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 ภายใต้หัวข้อ การปรับเปลี่ยนรูปห้องสมุด : คิดใหม่ ฟอร์มใหม่ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน จัดขึ้นโดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยใน Blog นี้ผู้เขียนขอแบ่งปันความรู้ที่ได้รับจากการบรรยายเรื่อง “คุณภาพวารสาร Open Access มุ่งสู่สากล” (DOAJ : Digital Open Access Journals)

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์”

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์” โครงการ DSI Campus Tour Season 3 โดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และ บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 411 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์” ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ “สร้างเสริมภาพลักษณ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)”

LINE Thailand Developer Conference 2019

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน LINE Thailand Developer Conference 2019 จัดโดย LINE Thailand ซึ่งถือว่าผู้เขียนโชคดีมากๆๆๆ ที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมงานนี้ซึ่งทางผู้จัดแจ้งว่ามีคนลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมงานเยอะมากกว่า 2000 คน แต่งานนี้รับเพียง 800 คนเท่านั้น เพราะที่นั่งมีจำกัด สถานที่จัดงานจัดที่ BITEC บางนา งานนี้เหมาะกับ Developer ,Tech Startup, Tech Consult และองค์การต่างๆ ที่จะมาอัพเดทเทคโนโลยีของ LINE API ในปีนี้กัน ผู้ที่ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมงานต้องมี Official Account หรือ LINE Developers Account และเคยสร้าง Chatbot ด้วย LINE API 

กลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ห่างไกลความเสี่ยง

การจัดซื้อจัดจ้างถือเป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันให้มีการใช้ทรัพยากรของแผ่นดินทั้งในรูปตัวเงินและวัสดุอุปกรณ์ ให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งจะส่งผลให้การใช้ทรัพยากรของรัฐในภาพรวมเป็นไปอย่างเหมาะสม คุ้มค่า มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560 จะต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

การบริหารจัดการความรู้และการนำไปปฏิบัติ

วันที่ 22-26 เมษายน 2562 ผู้เขียนได้รับโอกาสให้เข้าอบรมหลักสูตร “นักบริหารคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล” รุ่นที่ 1 (MUQMP#1) ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยต้องขอขอบพระคุณ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอย่างสูง ที่ให้โอกาสผู้เขียนได้เข้าร่วมการอบรม  โครงการอบรมหลักสูตรดังกล่าวมีความน่าสนใจหลายประเด็น  ซึ่งเป็นการรวมทฤษฎีและกลยุทธ์ทางการบริหาร แม้ว่าแต่ละหัวข้อจะมีเวลาเรียนสั้นเกินไป  แต่ก็ทำให้ผู้เขียนได้มุมมองเพิ่มขึ้นในภาพรวมของการบริหารคุณภาพ  และคงต้องขอกล่าวขอบคุณวิทยากรของวิทยาลัยการจัดการทุกท่านที่สามารถถ่ายทอดความรู้อย่างเต็มที่  รวมถึงคณะผู้จัดโครงการไว้ ณ ที่นี้ค่ะ

บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด (New library’s roles in the open education era)

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในหัวเรื่อง บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด (New library’s roles in the open education era) ในระหว่างวันพุธที่ 20 ถึงวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนบทความวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการ

ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ส่งเสริมให้บุคลากรเขียนบทความวิชาการเพื่อนำเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ เป็นการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน ถือเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของบุคลากรและองค์กร โดยผู้บริหารคอยเน้นย้ำและให้การส่งเสริมถึงความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ ที่ชัดเจน  จึงทำให้ผู้เขียนเกิดแรงจูงใจในการทำงาน และรู้ถึงแนวทางความก้าวหน้าของตนเองในองค์กรได้ สิ่งเหล่านี้เองช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้เขียน และทำให้ผู้เขียนขยันและตั้งใจปฏิบัติงานมากขึ้น เพื่อให้ตนเองสามารถเจริญก้าวหน้าตามตำแหน่งงาน สายงานได้อย่างเหมาะสม  ผู้เขียนจึงขอเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนบทความวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการ วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)  เวลา 09.00 – 16.00 น.

ประสบการณ์และสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล (English Communication for MU Supportive Staff)

สวัสดีครับ บล๊อกของผมครั้งนี้ จะเขียนถึงกิจกรรมและสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล (English Communication for MU Supportive Staff) รุ่นที่ 1 โดยมีการอบรมทุกวันพุธ ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-16.00 น. (สำหรับระดับ Intermediate) จัดโดย กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ วิทยากรจาก สถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับวัยทำงาน (English Inspired by Krupor) ครับ

1 2 3 17
Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019