ติดปีกบนโลกออนไลน์ด้วย Content Marketing


“You can’t be everything to everyone but you can be something to someone.”

เป็นประโยคบอกเล่าที่อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ วิทยากรในการฝึกอบรมกิจกรรม Librarian Space ได้พูดถึงความหมายไว้ว่า “คุณไม่สามารถเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคนทุกคน แต่คุณสามารถเป็นบางสิ่งบางอย่างได้..สำหรับใครบางคน”

คำพูดนี้ถ้ามองในแง่ของการตลาด…นั่นคือเราไม่สามารถจะขายของที่เรามีให้กับคนทุกคน  แต่เราสามารถขายสิ่งที่เรามีให้กับใครบางคนที่กำลังต้องการใช้ของสิ่งนั้น

แต่ทำอย่างไรให้สินค้าของเราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย…

เพราะ Social Media ได้เข้ามามีบทบาทกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคปัจจุบัน หากผู้ประกอบการหรือคนทำงานไม่สามารถถ่ายทอดและสื่อสาร Content ที่โดนใจผ่านเทคโนโลยีในโลกออนไลน์ ย่อมทำให้ธุรกิจนั้น ๆ เสียโอกาสในการเป็นที่รู้จักและบอกต่อ

นี่จึงเป็นที่มาของการจัดอบรมในครั้งนี้ โดยอุทยานการเรียนรู้ TK Park ได้เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะให้แก่กลุ่มบรรณารักษ์ ครูอาจารย์และผู้สนใจ ในหัวข้อ “ติดปีกบนโลกออนไลน์ด้วย Content Marketing” เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 10.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 สภาคริสตจักรในประเทศไทย

เนื้อหาในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตลาดเชิงเนื้อหาในยุคดิจิทัล ไล่เรียงตั้งแต่กระบวนการวางแผน วิธีคิดเชิงกลยุทธ์และถ่ายทอดความคิดนั้นออกมาในเชิงพัฒนาเพื่อส่งต่อเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การอบรมครั้งนี้ทางหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลได้ส่งบุคลากรจากงานต่าง ๆ ในสังกัดไปเข้าร่วม คือห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี (น.ส.วรรณนิภา เกื้อศักดิ์ และ น.ส.โชติกา วีระพงษ์) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดและคลังความรู้ฯ (นายศรัณย์ ธรรมทักษิณ) และห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน (นางอริสา โพธิ์ใย)

ช่วงเช้าเนื้อหาเน้นการบรรยายเป็นหลักเพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงเครื่องมือต่าง ๆ ในโลกโซเชียล ไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter TikTok YouTube Blockdit ฯลฯ และวิธีการนำเสนอเรื่องราวบนสื่ออย่างไรให้น่าสนใจ

ซึ่งวิทยากรได้แนะนำวิธีถ่ายทอดเรื่องราวที่ดีว่าสามารถใช้เทคนิคได้หลากหลาย เช่น

  • เล่าเรื่องตื่นเต้น เพื่อกระตุ้นให้ผู้ฟังเกิดสมาธิ และจดจำเรื่องเล่า
  • เล่าเรื่องกินใจ เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจและเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกจนเกิดเป็นความเชื่อใจผูกพัน

สิ่งสำคัญคือผู้เล่าเรื่องต้องคิดไว้เสมอว่าแต่ละกลุ่มเป้าหมายย่อมมีความต้องการที่ต่างกัน รวมถึงการใช้ภาษา ความชอบ ความรู้สึกนึกคิด รวมถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกันด้วย

ดังนั้นก่อนจะเล่าเรื่องเพื่อสื่อสารกับผู้รับสารกลุ่มใดก็ตาม ผู้เล่าต้องวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่ตนเองต้องการส่งสารไปถึงก่อนเสมอว่าพวกเขาคือใคร ต้องการอะไร และเราจะหยิบเครื่องมือชิ้นไหนมาใช้เพื่อสื่อสารกับคนกลุ่มนั้น

เพราะในโลกยุคดิจิทัลมีช่องทางออนไลน์หลากหลายให้เลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ข้อความใน Facebook Twitter Instagram การสร้างคลิปวิดีโอใน YouTube TikTok หรือการเขียนบทความใน Blockdit ฯลฯ

ในฐานะผู้ทำงานในห้องสมุดยุคใหม่ การอบรมครั้งนี้ให้ความรู้อย่างมากในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ รวมถึงเคล็ดลับและวิธีการถ่ายทอด Content ให้โดนใจ

ทำอย่างไรให้ผู้ใช้บริการยังคงเห็นความสำคัญของห้องสมุดว่าไม่ใช่เพียงสถานที่เก็บหนังสือ..หากแต่เป็นบ้านหลังที่สอง ซึ่งมีทั้งสถานที่ส่วนตัวในการอ่านหนังสือได้อย่างเงียบสงบ และสามารถใช้นัดพบและพูดคุยงานได้อย่างปลอดภัย ฯลฯ

หากห้องสมุดสามารถสื่อสารและพูดคุยกับผู้ใช้บริการบนโลกออนไลน์ได้ด้วย Content Marketing ที่ดี จนกระทั่งสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร หรือบุคคลทั่วไป และดึงดูดให้คนเหล่านั้นเข้ามาใช้บริการได้ก็ต้องถือว่าห้องสมุดแห่งนั้นประสบความสำเร็จ

เพราะการสื่อสารให้ “ใครสักคน” อยากมาห้องสมุด บนโลกที่ข้อมูลถูกค้นหาได้ง่ายเพียงปลายนิ้วนั้นไม่ง่ายและเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง 


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019