เล่าประสบการณ์การไปเข้าร่วมประชุมวิชาการที่งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2017 KLISS 1st ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติกงจู ประเทศเกาหลีใต้


     สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน เมื่อวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2560 ผู้เขียนได้มีโอกาสไปนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2017 KLISS 1st International Conference Library and Information Science: Rethinking the Library Services ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติกงจู ประเทศเกาหลีใต้ ก่อนอื่นต้องขอพูดถึงความเป็นมาของการไปประชุมในครั้งนี้ก่อนนะครับ เริ่มจากท่าน ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการคนปัจจุบันของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในหอสมุดและคลังความรู้ฯ ทำผลงานวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการและเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ ท่านมักจะเชิญชวนและแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดประชุมวิชาการขององค์กรหรือสมาคมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศให้พวกเราชาวหอสมุดฯ ทราบอย่างสม่ำเสมอครับ
     ในครั้งนี้ท่านได้แจ้งให้พวกเราทราบว่าทางสมาคม LISSASPAC (Library and Information Science Society for Asia and the Pacific) ร่วมกับ KLISS (Korean Library and Information Science Society)  ได้จัดงานประชมุทางวิชาการขึ้นใช้ชื่องานว่า “2017 KLISS 1st International Conference Library and Information Science: Rethinking the Library Services” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติกงจู ประเทศเกาหลีใต้ ท่านแจ้งข่าวให้เราทราบและเปิดโอกาสให้ทุกคนในหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถส่งบทความเข้าร่วมงานดังกล่าวได้

     งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2017 KLISS 1st International Conference Library and Information Science: Rethinking the Library Services จัดขึ้นโดยหลายหน่วยงานดังต่อไปนี้ :

 • Korean Library and Information Science Society
 • Library and Information Science Society for Asia and the Pacific (LISS ASPAC)
 • Dept. of Library & Information Science Education, Kongju National University
 • Institute of School Library in Kongju National University
 • Dept. of Library & Information Science, Chonbuk National University
 • Institute of Culture Convergence Archiving, Chonbuk National University

     โดยมี Dept. of Library & Information Science Education, Kongju National University และ Institute of School Library in Kongju National University เป็นแม่งานในการจัดการในครั้งนี้ ได้รับเงินทุนสนับสนุนโดยมูลนิธิวิจัยแห่งชาติของเกาหลี (National Research Foundation of Korea) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาด้านบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ของประเทศเกาหลี ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสมาชิกระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคผ่านการวิจัย โดยมีการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานเป็นประจำทุกปีรายไตรมาส งานวิจัยที่ผ่านการยอมรับจะได้รับการตีพิพม์ลงในวารสารของสมาคม

Professor Dong-Geun Oh (吳東根)

Professor Dong-Geun Oh (吳東根)

Dong-Geun Oh (吳東根), Ph.D, MLIS, MBA

Keimyung University, South Korea

President, LISSASPAC, Library and Information Science Society for Asia and the Pacific 

President, KLISS, Korean Library and Information Science Society

     รายละเอียดของการจัดงานในครั้งนี้ท่าน Professor Dong-Geun Oh (吳東根) จากมหาวิทยาลัย Keimyung University ประเทศเกาหลีใต้ ท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานของทั้งสองสมาคมคือ LISSASPAC, Library and Information Science Society for Asia and the Pacific และ KLISS, Korean Library and Information Science Society ได้ให้รายละเอียดไว้ดังนี้ครับ

ถ่ายรูปคู่กับท่าน PROFESSOR DONG-GEUN OH (吳東根) ประธานสมาคม KLISS คนที่ 17

     งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2017 KLISS 1st International Conference Library and Information Science: Rethinking the Library Services

สถานที่จัดงาน : Kongju National University, Kongju, KOREA

วันที่จัดงาน :  วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 - วันเสาร์ที่ 27  พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ปาฐกถาพิเศษโดย : Nemoto Akira (Professor, Keio University, Japan)
บรรยายในหัวข้อ : Rethinking the Library as Place and Space in the Digital Age

วิทยากรรับเชิญ:

 • Dr. Namtip Wipawin (STOU, Thailand)
    บรรยายในหัวข้อ : Research Data Quality Accreditation Standards in Institutional Repositories
 • Dr. Seungmin Lee (Sookmyung Women's University, Korea)
    บรรยายในหัวข้อ :  Construction of the Descriptive Structure for Information Packages in Digital Archiving based on FRBR
 • Dr. Jongwook Lee (Kongju National University, Korea) & Dr. Hyun Duk Suh (Asst. Prof. Inha University)
    บรรยายในหัวข้อ : Credit Assignment Practices for Alphabetical Authorship in Economic Faculty Research Evaluation
 • Dr. Jonathan Hollister (Pusan National University, Korea)
     บรรยายในหัวข้อ :  Information and Media Literacies in Dystopian Young Adult Literature
 • Dr. Sanghee Oh (Chungnam National University, Korea)
    บรรยายในหัวข้อ : Text Mining Health Questions in Social Q&A

กำหนดการที่สำคัญ :

 • หมดเขตส่งบทคัดย่อ : วันที่ 31 มีนาคม 2560
 • การพิจารณา : แจ้งผลการพิจารณา 2 อาทิตย์หลังจากส่งบทความ
 • ลงทะเบียนและชำระเงินสำหรับผู้ที่นำเสนอ :  10 เมษายน 2560
 • กำหนดส่งวันสุดท้ายสำหรับส่งบทความฉบับสมบูรณ์ : 10 เมษายน 2560
 • แจ้งกำหนดการประชุม : 20 เมษายน 2560
 • วันที่จัดประชุม : 26 - 27 พฤษภาคม 2560


ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
:

 • ผู้นำเสนอผลงาน : 150 ดอลลาร์สหรัฐ  (ปกติ)
                                100 ดอลลาร์สหรัฐ  (ราคาสำหรับสมาชิก LISSASPAC)
 • ผู้เข้าร่วม :              200 ดอลลาร์สหรัฐ  (ปกติ)
                                150 ดอลลาร์สหรัฐ  (ราคาสำหรับสมาชิก LISSASPAC)

แนวทางในการส่งบทความ : เฉพาะบทความฉบับเต็มเท่านั้นที่จะได้รับการยอมรับให้นำเสนอเป็นเวลา 20 นาที

- เอกสารทั้งหมดจะได้รับการตีพิมพ์รวมเล่มใน Proceedings รายงานการประชุม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.lissaspac.org/event-korea_Kongju.html

Proceedings of Korean Library and Information Science Society 2017 No.1 ISBN : 2508-2132

     ผู้เขียนส่งบทความวิชาการเรื่อง “The design and development of a mobile application Mahidol Libraries e-Journals for electronic resources” เข้าร่วมในการประชุมวิชาการในครั้งนี้ครับ โดยมีท่าน ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ช่วยตรวจแก้บทความให้มีความสมบูรณ์ก่อนส่งไปให้คณะกรรมการวิชาการของ KLISS พิจารณาคัดเลือกบทความ โดยมีท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ท่านกรุณาช่วยเหลือและประสานงานในการส่งบทความในครั้งนี้ด้วยครับ

รายชื่อคณะกรรมการวิชาการของ KLISS มีรายนามดังต่อไปนี้ครับ

 • Byeong Gi Lee(Kongju National University) : Chair
 • Seungmin Lee(Sookmyung Women's University)
 • Jong Ae Kim(Kyonggi University)
 • Kyoungsik Na(Konkuk University)
 • Ok Nam Park(Sangmyung University)
 • Young Im Choi(Kongju National University affilitated High School)

Proceedings of Korean Library and Information Science Society 2017 No.1 ISBN : 2508-2132

Proceedings of Korean Library and Information Science Society 2017 No.1 ISBN : 2508-2132

     ผู้เขียนได้ส่งบทความเป็นภาษาอังกฤษจำนวน 8 หน้า ขนาด A4 ไปให้ทางคณะกรรมการวิชาการของ KLISS พิจารณาเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ต่อมาในวันที่ 13 เมษายน 2560 ท่าน Jong Sung Kim, Ph. D. ดำรงตำแหน่งเลขาธิการของ KLISS ได้ส่งอีเมลแจ้งผู้เขียนว่าบทความของผู้เขียนได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน Proceedings of Korean Library and Information Science Society 2017 No.1 ISBN : 2508-2132 pages: 45-54 และต้องเดินทางไปนำเสนอผลงานด้วยวาจา 20 นาที ที่งานประชุมวิชาการดังกล่าวข้างต้นด้วย

     ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เขียนได้รับการสนับสนุนจากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลตามประกาศของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าเดินทางไปต่างประเทศ แบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2560

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560      

     ผู้เขียนเดินทางออกจากประเทศไทย วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 2.50 AM ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ เวลา 10.05 AM 

เดินทางออกจากประเทศไทย วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 2.50 AM

สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้

     จากนั้นนั่งรถบัส Teheran-ro (6020) (รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่  ) เพื่อไปสถานีขนส่งผู้โดยสาร Gangnam Bus Terminal ใช้เวลาเดินทางจากสนามบินอินชอน 1 ชั่วโมง จาก Gangnam Bus Terminal ต่อรถบัสไปที่จังหวัด Gongju  ใช้เวลา 2 ชั่วโมง ลงที่สถานีขนส่งของจังหวัด Gongju Bus Terminal (รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ )  

รถบัส Teheran-ro (6020)

Gangnam Bus Terminal

     ท่าน Professor Dong-Geun Oh ได้จองที่พักเป็นเกสเฮ้าส์ภายในมหาวิทยาลัยแห่งชาติกงจู  วิทยาเขต okryong ให้กับผู้เขียน วิทยาเขตนี้อยู่ไม่ไกลจากวิทยาเขตกลางที่ผู้เขียนจะไปเข้าร่วมประชุม จาก Gongju Bus Terminal นั่งแท็กซี่มาที่วิทยาเขต okryong ใช้เวลา 10 นาที ถึงที่พักเข้าเช็คอินและเก็บกระเป๋า เตรียมตัวพรีเซนต์ผลงานในวันถัดไปครับ ผู้เขียนเดินทางล่วงหน้าเพื่อมาเตรียมความพร้อมก่อน 1 วันเนื่องจากเดินทางคนเดียวและไม่คุ้นเส้นทาง ในวันถัดไปจะได้พบกับทีมของประเทศไทยซึ่งมาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับมหาวิทยาลัยแห่งชาติกงจู คลิกที่นี่ครับ

มหาวิทยาลัยแห่งชาติกงจู วิทยาเขต okryong

เกสเฮ้าส์ภายในมหาวิทยาลัยแห่งชาติกงจู วิทยาเขต okryong

     ในการประชุมวิชาการในครั้งนี้ ท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับเกียรติให้เป็นผู้บรรยายรับเชิญภายในการประชุมในครั้งนี้ ในหัวข้อเรื่อง ”Research Data Quality Accreditation Standards in Institutional Repositories” และนักศึกษาปริญญาเอก ในกำกับดูแลของท่านอาจารย์ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน จำนวน 5 ท่าน ได้รับเกียรติให้นำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ในการประชุมครั้งนี้เช่นกันครับ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

ท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน กับพี่ๆ นักศึกษาปริญญาเอก ในกำกับดูแลของท่านอาจารย์ครับ

 1. รองศาสตราจารย์ภาวิณี แสนชม์ (สินธุโคตร) ประธานสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นำเสนอโปสเตอร์เรื่องThe Information Management of the Indigo Fabric Community Enterprise Groups in Sakon Nakhon Province, Thailand

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภาภรณ์ วรรณา อาจารย์ประจำสาขาวิชาและประธานสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรศิลปศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

นำเสนอโปสเตอร์เรื่อง :  A Preservation of Information Resources in Rajabhat University Libraries

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นำเสนอโปสเตอร์เรื่อง :  The Factors Affecting Information Culture in Thai Public Television Stations

 1. อาจารย์ธณิศา สุขขารมย์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นำเสนอโปสเตอร์เรื่อง : The Information Management of Buddhadasa Bhikkus Works for Information Services and Dissemination

 1. อาจารย์จีรวรรณ ศรีวงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นำเสนอโปสเตอร์เรื่อง :  A Preliminary Study on Rice Research Data Service

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2560

          สำหรับหมายกำหนดการในการประชุม KLISS International Conference Library and Information Science: Rethinking the Library Services ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับ >> 2017 KLISS 1st International Conference Schedule

 • Parallel Sessions

         เวลา 9.00 AM ผู้เขียนเดินทางมาถึงที่มหาวิทยาลัยกงจู วิทยาเขตกลาง สำหรับช่วงเช้านี้จะเป็นช่วงของ Parallel Sessions เป็นเซคชั่นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ของประเทศเกาหลีใต้ มาจากหลายมหาวิทยาลัย นำเสนอผลงานวิชการเป็นภาษาเกาหลีครับ จัดที่อาคารเรียน Special Education & LIS Bldg. ชั้น 3 ห้อง 311 ตามรูปด้านล่างในวงกลมสีฟ้าครับ

แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยกงจู วิทยาเขตกลาง

อาคารเรียน Special Education & LIS Bldg. ใช้จัดประชุมในช่วงเช้า Parallel Sessions

คุณ Su-Jin Lee กำลังนำเสนอผลงานเรื่อง "The Development and Implementation of Automatic Correction Algorithm of Information Resources for Web Archiving : Based on Disaster safety Information"

        สำหรับรายชื่อของงานวิจัยแต่ล่ะเรื่องในช่วง Parallel Sessions สามารถดูได้จาก Conference Program ครับ เสร็จจากเซคชั่นนี้เวลา 12.00 PM ทางเจ้าภาพจัดงานได้พาผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไปเลี้ยงรับประทานอาหารกลางเป็นอาหารสไตล์เกาหลีครับ

เมนูอาหารกลางวันที่ทางผู้จัดงานพามาเลี้ยงครับ

 • Poster Session

     สำหรับเซคชั่นบ่ายงานประชุมจะจัดอยู่ที่อาคาร Administrator Bldg. โดยเป็นการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติครับ เปิดให้เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 PM – 13.30PM

     สำหรับผู้ที่นำเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์สามารถนำโปสเตอร์ไปติดที่บอร์ดหน้าห้องประชุมที่ทางเจ้าภาพได้จัดเตรียมไว้ให้และยืนประจำตำแหน่งของตนเองเพื่อนำเสนอแก่ผู้ที่สนใจหน้างานครับในช่วงเวลานี้ครับ

อาคาร Administrator Bldg.

 • Opening Remarks

     เวลา 13.30PM เข้าสู่ช่วงพิธีเปิดโดยมีท่าน Professor Dong-Geun Oh ประธานของสมาคม KLISS คนที่ 17 กล่าวต้อนรับและเปิดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติอย่างเป็นทางการครับ ในพิธีเปิดมีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้นำเสนอผลงานดีเด่นสำหรับ Parallel Sessions อีกด้วย หลังจากพิธีเปิดเป็นการปาฐกถาพิเศษโดย : Nemoto Akira (Professor, Keio University, Japan) บรรยายในหัวข้อ : Rethinking the Library as Place and Space in the Digital Age

พิธีเปิดโดยมีท่าน Professor Dong-Geun Oh ประธานของสมาคม KLISS คนที่ 17 กล่าวต้อนรับและเปิดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติอย่างเป็นทางการ

พิธีมอบรางวัลแก่ผู้นำเสนอผลงานดีเด่นสำหรับ Parallel Sessions

ปาฐกถาพิเศษโดย : Nemoto Akira (Professor, Keio University, Japan)

สรุปประเด็นที่น่าสนใจจากการปาฐกถาพิเศษของ : Nemoto Akira

            ท่านอาจารย์ Nemoto Akira พูดถึงกรณีศึกษาในประเทศญี่ปุ่นเพื่ออธิบายกระบวนการวิวัฒนาการของห้องสมุดสมัยใหม่ ในยุค Edo (ค.ศ. 1600-1876) ญี่ปุ่นถูกล่ามโซ่ออกจากโลกภายนอกสภาพแวดล้อมที่โดดเดี่ยวและเงียบสงบ การเปลี่ยนแปลงได้เริ่มขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ค่อยๆพัฒนาในหลายศตวรรษ หลายคนในญี่ปุ่นอ่านและเขียนจดหมายสื่อสารกันและกัน ต่อมาในเมืองและในหมู่บ้านมีโรงเรียนและห้องสมุด

รัฐบาลเมจิได้ริเริ่มนโยบายการปฏิวัติอุตสาหกรรมขั้นสูงในการพัฒนาประเทศ รัฐบาลกำหนดนโยบายทางด้านการศึกษาที่แคบ ไม่ได้ให้ความสำคัญกับห้องสมุดไม่สนับสนุนงบประมาณ รัฐไม่สนใจเสรีภาพทางปัญญา

หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองฝ่ายพันธมิตรยึดครองประเทศญี่ปุ่นและได้มีการเปิดตัวระบบการศึกษาสมัยใหม่ซึ่งได้รับอิทธิจากโลกตะวันตก ในตอนแรกห้องสมุดมีบทบาทในการช่วยส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยความมีเสรีภาพในการเรียนรู้ แต่หลังจากการยึดครองการศึกษาของญี่ปุ่นกลับคืนสู่สภาพเดิม

เมื่อเร็ว ๆ นี้สถานการณ์ห้องสมุดได้รับการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเนื่องจากการเติบโตทางวัฒนธรรมและการแปลงเป็นรูปแบบดิจิทัล มีห้องสมุดสาธารณะกว่า 3,000 แห่งและห้องสมุดวิชาการ 1,000 แห่ง เกิดสร้างห้องสมุดให้ใกล้ชิดกับชุมชนเพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้และเป็นศูนย์ข้อมูลของชุมชนขนาดใหญ่ บางห้องสมุดอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ใจกลางเมือง แนวโน้มการออกแบบสถาปัตยกรรมห้องสมุดมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ด้วยนักออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงของประเทศ การออกแบบคำนึงถึงการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและการลดใช้พลังงาน ปัจจุบันห้องสมุดสาธารณะในประเทศญี่ปุ่นเป็นพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนได้เรียนรู้อย่างอิสระ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดนำคุณค่าบางอย่างไปสู่ชุมชนเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 • Invited Symposium : International Session

     เวลา 14.00 PM -14.30 PM ต่อมาเป็นช่วงเวลาของผู้บรรยายรับเชิญท่านแรกคือท่านรองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน บรรยายในหัวข้อเรื่อง ”Research Data Quality Accreditation Standards in Institutional Repositories”

ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน บรรยายในหัวข้อเรื่อง ”Research Data Quality Accreditation Standards in Institutional Repositories”

ผู้เขียนขอสรุปประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

     การพัฒนามาตรฐานการรับรองคุณภาพการจัดการข้อมูลการวิจัยในคลังสถาบัน (Repository Institutional Repositories - IRs) ในมหาวิทยาลัยไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1ตรวจสอบข้อมูลมาตรฐานการรับรองคุณภาพข้อมูลการวิจัยใน IRs 2. เพื่อศึกษาสถานะการจัดการข้อมูลการวิจัยและวิทยานิพนธ์ในมหาวิทยาลัยไทยและความพร้อมของมหาวิทยาลัยไทยในด้านมาตรฐานการรับรองคุณภาพข้อมูลการวิจัยใน IRs ( c) เพื่อพัฒนาแนวทางในการเก็บข้อมูลดิจิทัลตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพข้อมูลการวิจัยใน IRs กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ดูแลข้อมูลการวิจัย 30 คนจากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 30 แห่ง เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วยการสัมภาษณ์ การวิจัยได้รับการวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

     ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ประการแรกในทั้ง 4 มาตรฐานการประกันคุณภาพของข้อมูลการวิจัยในคลังสถาบันมีอยู่ 10 คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตข้อมูลที่เก็บข้อมูลในสถาบันและผู้ใช้ข้อมูล ประการที่สองการตรวจสอบการจัดการข้อมูลการวิจัยในปัจจุบันของมหาวิทยาลัย 30 แห่งในประเทศไทยแสดงให้เห็นว่าข้อมูลงานวิจัยและรายงานการวิจัยถูกเก็บรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลห้องสมุดมหาวิทยาลัยโดยใช้ซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึง hardcopy หรือ digital version ได้ ในขณะที่สามารถอ่านบทความเต็มรูปแบบดิจิทัลจำนวนมากผ่านทาง ThaiLIS บางส่วนจะเก็บถาวรและเผยแพร่ผ่านทางคลังสถาบันเท่านั้น ในกรณีนี้นโยบายในการรับมือกับข้อมูลการวิจัยและการตีพิมพ์ในระยะยาวยังคงดำเนินต่อไป ประการที่สามมหาวิทยาลัยไทยมีการเตรียมพร้อมที่จะยอมรับมาตรฐานสากลเพื่อตรวจสอบคุณภาพข้อมูลการวิจัยในคลังสถาบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการจัดการวัสดุดิจิทัล มหาวิทยาลัยต่างๆ (เช่น 18 ใน 30 สถาบัน) ได้ใช้พื้นที่เก็บข้อมูลแบบระบบเปิดในมหาวิทยาลัยของตน แต่ยังคงใช้นโยบายด้านการจัดการข้อมูลความเสี่ยงและความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าว

 • The design and development of a mobile application Mahidol Libraries e-Journals for electronic resources

Powerpoint Presentation “The design and development of a mobile application Mahidol Libraries e-Journals for electronic resources”

ดาวน์โหลดไฟล์พรีเซนเทชั่นของผู้เขียนได้ที่นี่ครับ Presentation Powerpoint     

     กำหนดการของผู้เขียนในการนำเสนอผลงานวิชาการในครั้งนี้เวลา 15.00 PM -15.30 PMเป็นคิวลำดับที่ 3 ของเชคชั่น Invited Symposium ตามตารางด้านล่างครับ รูปแบบการนำเสนอเป็นการนำเสนอผลงานด้วยวาจา 20 นาที และช่วงตอบคำถาม 10 นาที สำหรับช่วงตอบคำถามท่านอาจารย์ Durk-Hyun Chang จากมหาวิทยาลัย Pusan National University ท่านเตรียมคำถามและคำแนะนำมาให้กับผู้เขียนครับ

Invited Symposium : International Session Program

ผู้เขียนนำเสนอผลงานเรื่อง “The design and development of a mobile application Mahidol Libraries e-Journals for electronic resources”

     สำหรับผลงานที่ผู้เขียนได้นำเสนอพูดถึงการออกแบบและพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น "Mahidol Libraries e-Journals" โดยใช้เทคโนโลยีของ  AngularJS และ Ionic Framework ในการสร้าง ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับให้บริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ หนังสือ วารสาร และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการพัฒนาการให้บริการให้ทันสมัยและสามารถให้ผู้ใช้บริการฐานข้อมูลสามารถเข้าถึงได้รวดเร็ว สะดวก ทุกที่ทุกเวลา รองรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และไอโอเอส (iOS

ช่วงของการตอบคำถามท่านอาจารย์ Durk-Hyun Chang จากมหาวิทยาลัย Pusan National University

ประกาศนียบัตรงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ KLISS 2017

     ในช่วงของการตอบคำถามท่านอาจารย์ Durk-Hyun Chang จากมหาวิทยาลัย Pusan National University ท่านพูดถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีในการส้รางแอพพลิเคชั่นน่าสนใจ เหมาะกับห้องสมุดสมัยใหม่ ท่านถามถึงการเก็บสถิติของการเข้าใช้ฐานข้อมูลแต่ล่ะฐานว่าแอพพลิเคชั่นมีความสามารถในการเก็บสถิติอย่างไร ผู้เขียนให้ข้อมูลไปว่าการเก็บสถิติการเข้าใช้ฐานข้อมูลจะใช้โปรแกรม EZProxy ซึ่งเป็นซอฟแวร์ที่หอสมุดและคลังความรู้ฯจัดซื้อมา แต่สำหรับแอพพลิเคชั่นสามารถบอกสถิติจำนวนการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นเท่านั้น

     สำหรับเชคชั่น Invited Symposium : International Session มีผู้บรรยายรับเชิญทั้งหมดจำนวน 4 ท่าน ร่วมทั้งผู้เขียน กำหนดการแล้วเสร็จในเวลา 16.00 PM – 16.30 PM หลังจากนั้นทางเจ้าภาพได้จัดเลี้ยงอาคารมื้อเย็นให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอาหารสไตล์เกาหลีครับ

งานเลี้ยงรับประทานอาหารเย็น Gongju style

งานเลี้ยงรับประทานอาหารเย็น Gongju style

     หลังจากรับประทานอาหารเย็นเสร็จทีมงานได้พาผู้เข้าร่วมประชุมไปเที่ยวที่ ป้อมปราการ Gongsanseong ซึ่งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดกงจูครับ สร้างขึ้นในสมัยของ Ungjin Baekje ราวคริสต์ศักราช 475-538 ในราชอาณาจักร Baekje ภายในป้อมปราการใช้เป็นพระราชวังของกษัตริย์ในสมัยนั้น เป็นป้อมปราการที่สร้างด้วยดินตามหุบเขาและสันเขาที่ระดับความสูง 110 เมตร ป้อมปราการถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รุกรานเข้าไปแทรกซึม เข้าไปในพระราชวัง

     จังหวัดกงจูเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศเกาหลีใต้ มีแม่น้ำ Geum River ไหลผ่าน ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศเกาหลีใต้ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้ครับ http://tour.gongju.go.kr/html/en/index.html

ป้อมปราการ Gongsanseong

ป้อมปราการ Gongsanseong

ป้อมปราการ Gongsanseong

ป้อมปราการ Gongsanseong

ป้อมปราการ Gongsanseong

     หลังจากเสร็จจากการนำชมป้อมปราการ Gongsanseong ก็กลับเข้าที่พักครับ วันถัดไปเป็นกำหนดการของการไปทัศนศึกษาครับ

 • วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2560

     สำหรับในวันนี้ทางคณะผู้จัดงานได้พาผู้เข้าร่วมประชุมไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ แห่งชาติกงจู Gongju National Museum จัดแสดงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของกงจู มี มีสุสานของกษัตริย์ Muryeong กษัตริย์แห่งอาณาจักร Baekje ที่ 25  ประเพณีการฝั่งศพของกษัตริย์ เครื่องบูชาพระศพ สิ่งประดิษฐ์ทางพุทธศาสนาที่ขุดขึ้นมาจากพื้นที่ Gongju เป็นต้น

Gongju National Museum

Gongju National Museum

Gongju National Museum

Gongju National Museum

Gongju National Museum

Gongju National Museum

     หลังจากเข้าชมพิพิธภัณฑ์คณะผู้จัดก็พาผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางไปทัศนศึกษาที่วัด Gapsa Temple ครับ เป็นวัดที่มีประวัติยาวนานกว่าพันปีอยู่ในป่าที่มีชื่อว่า Ori Forest ครับ

วัด Gapsa Temple

วัด Gapsa Temple

วัด Gapsa Temple

วัด Gapsa Temple

วัด Gapsa Temple

วัด Gapsa Temple

วัด Gapsa Temple

วัด Gapsa Temple

วัด Gapsa Temple

     หลังจากทัศนศึกษาที่วัด Gapsa Temple ทีมคณะผู้จัดงานได้เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้เข้าร่วมประชุมครับ หลังจากนั้นก็พาไปส่งที่ Gongju Bus Terminal เพื่อนั่งรถบัสไปยังสนามบินอินชอนเดินทางกลับประเทศไทยครับ

สวนสาธารณะแห่งกงจู

ความประทับใจ

     ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเดินทางมาประชุมวิชาการในครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่มีค่ายิ่ง ทำให้ผู้เขียนได้เห็นถึงการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติโดยทีมงานที่เป็นมืออาชีพ ได้เห็นถึงความร่วมมือกันระหว่างประเทศที่อยู่ในแถบเอเชียแปซิฟิกในการพัฒนาห้องสมุดและสารสนเทศศาสตร์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีผ่านงานวิจัย

     เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผู้เขียนได้มีโอกาสมานำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ในการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ ผู้เขียนมีความตื่นเต้นอยู่มากเนื่องจากความไม่ถนัดทางด้านภาษาของตัวผู้เขียน และเวลาที่จำกัดในการเตรียมข้อมูลในการนำเสนอ การมาประชุมวิชาการต่างประเทศในครั้งนี้ ทำให้ผู้เขียนตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร หลังจากกลับจากการประชุมในครั้งนี้ผู้เขียนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น

   ในการไปประชุมวิชาการในครั้งนี้ผู้เขียนได้เตรียมของที่ระลึกเป็นหมวกผ้าพิมพ์ชื่อ Mahidol University นำไปมอบให้กับท่านโปรเซสเซอร์ Don-geun oh ประธานของ KLISS และมอบให้กับท่านอาจารย์ รศ.ดร. น้ำทิพย์ วิภาวิน จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อแทนคำขอบคุณที่ทั้งสองท่านให้ความกรุณาช่วยเหลือผู้เขียนในหลายๆด้าน ความประทับใจหลังจากที่มอบหมวกผ้าให้กับทานโปรเซสเซอร์ Don-geun oh ท่านใส่หมวกใบนั้นตลอด 2 วันที่พาพวกเราไปทัศนศึกษาเลยครับ ผู้เขียนหวังว่าท่านคงจะชอบหมวกของผู้เขียนนะครับ

 

ขอขอบคุณ

     ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ที่สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ทำผลงานวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการต่างๆที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศได้ ในส่วนของการเขียนบทความทางวิชาการในครั้งนี้ท่านให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับผู้เขียนเป็นอย่างมากและช่วยตรวจสอบแก้ไขให้บทความมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อีกทั้งให้กำลังใจผู้เขียนในการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในครั้งนี้อีกด้วย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ

     ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ รศ.ดร. น้ำทิพย์ วิภาวิน จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ท่านช่วยกรุณาให้ข้อมูลกำหนดการที่สำคัญในการส่งบทความเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กับผู้เขียน อีกทั้งติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการของ KLISS ในการพิจารณาบทความของผู้เขียนอีกด้วย ท่านดูแลและช่วยเหลือ ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการนำเสนอผลงานกับทีมงานที่เดินทางมาจากประเทศไทยทุกท่านเป็นอย่างดีครับ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ

     ขอบคุณท่านโปรเซสเซอร์ Don-geun oh จากมหาวิทยาลัย Keimyung University ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและอำนวยความสะดวกกับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ

     ขอขอบพระคุณพี่ๆ นักศึกษาปริญญาเอกทุกท่านที่ช่วยเหลือผู้เขียนในทุกด้านขณะที่อยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ครับ

     ขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ บุคลากรของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้เขียนในการเดินทางไปนำเสนอผลงานในครั้งนี้ครับ ขอบคุณทุกท่านครับ


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019