Month: April 2018

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “คลายปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ฯ พ.ศ. 2560 ”

โครงการสัมมนาทางวิชาการ สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เรื่อง “คลายปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ฯ พ.ศ. 2560 ” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันศุกร์ที่ 23 ถึงวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ถนนสุขุมวิท ตำบลจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เขียนโดย นางสาวสุทธิณี ฝุ่นครบุรี นางสาวกิ่งเพชร ปลื้มเงิน      ในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 ของเจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจทุกคนจำเป็นต้องทราบ หลักสำคัญและรายละเอียดต่าง ๆ ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และบรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนที่ออกภายใต้กฎหมายแม่บท นอกจากนี้ยังต้องทราบหลักการบริหารพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ไม่ว่าจะเป็น การเก็บรักษา การควบคุม การบำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ โดยในการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งเจ้าหน้าที่พัสดุจำเป็นต้องตีความเอกสาร […]

สัมมนา PR Blossom EP.4 “PR Transformers” พัฒนานักสื่อสารในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 – วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ดิฉันได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนชาวหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ Blossom EP.4 “PR Transformers” ณ เดอะ วินเทจ โฮเทล เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จัดโดย งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มีผู้แทนจากแต่ละส่วนงานเข้าร่วม จำนวน 61 คน จาก 34 ส่วนงาน โดยหอสมุดฯ มีผู้แทน 2 คน คือ ดิฉัน นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ นักเอกสารสนเทศ และ นายศรัณย์ ธรรมทักษิณ นักประชาสัมพันธ์       [ Download รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา Blossom EP4 “PR Transformers” และ กำหนดการสัมมนา ] เราออกเดินทางกันตั้งแต่เช้า ผู้แทนหอสมุดฯ นั่งรถคันที่ […]

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019