Month: June 2018

โครงการพัฒนานักศึกษายุวมัคคุเทศก์ “MU Guide Camp 2018” ณ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide ประจำปีงบประมาณ 2561 หรือ “MU Guide Camp 2018” ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีจิตอาสาเป็นคณะทำงานด้านการต้อนรับและนำชมมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ไปศึกษาดูงานยังแหล่งเรียนรู้ที่มีความสำคัญระดับประเทศ โดยเน้นสถานที่ที่มีความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และชุมชน มีความเกี่ยวเนื่องกับมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์ รวมทั้งมีความโดดเด่น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำจังหวัด มีเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั่วโลก

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตรการบริหารการเงินการคลังของหน่วยงานภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงานการเงิน รุ่นที่ 2 หัวข้อ “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ”

ตามที่ได้เข้าร่วมรับการอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตรการบริหารการเงินการคลังของหน่วยงานภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงานการเงิน  รุ่นที่ 2” ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องภาณุมาศ ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 111 ราย เป็นชาย 9 ราย และหญิง 102 ราย โดยเนื้อหาตลอด 2 วัน แบ่งออกเป็นหัวข้อดังนี้ –  เงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ จำนวน  3  ชั่วโมง –  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง จำนวน 3 ชั่วโมง –  สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล (ระเบียบเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตรฯ)  จำนวน 3 ชั่วโมง – […]

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตรการบริหารการเงินการคลังของหน่วยงานภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงานการเงิน รุ่นที่ 2 หัวข้อ “ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง”

ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้อนุมัติให้ ดิฉันนางอัจฉราพร  อัศเวศน์ และบุคลากรอีก 3 รายเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การบริหารการเงินการคลังของหน่วยงานภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงานการเงิน” รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดโดย โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร  ในวันที่ 4-5 พฤษภาคม พ.ศ 2561  หัวข้อการบรรยายประกอบด้วย 4 หัวข้อใหญ่ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จ บำนาญ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล (ระเบียบเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียบบุตร ค่าเช่าบ้าน) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ดิฉัน นางอัจฉราพร  อัศเวศน์  รับผิดชอบที่จะส่งต่อความรู้ในหัวข้อที่ 2. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง  มีหัวข้อที่เกี่ยวข้องที่ต้องพูดถึง  7 เรื่อง คือ หลักการเบิกจ่ายเงินจากคลัง วิธีการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเบิกจ่ายเงินยืม การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำเงินส่งคลัง หลักการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  […]

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019