Year: 2019

“ทุกปัญหาคือรางวัล” MAHIDOL QUALITY FAIR 2019 (Innovative Organization : องค์การแห่งนวัตกรรม)

     สวัสดีค่ะดิฉัน นส.พิมพิไร สุพัตร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา งานเทคโนโลยีการศึกษา จะขอเล่าถึงประสบการณ์การทำงานที่เกิดปัญหาจากการปฏิบัติงานจนนำไปสู่การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน และได้มีโอกาสนำปัญาหาดังกล่าวไปสู่การวิจัยส่งผลงานเข้าประกวดในงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล จนกระทั่งได้รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น ด้านบริการวิชาการในงานมหกรรมคุณภาพ ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน “องค์กรแห่งนวัตกรรม” เมื่อวันที่ 26 พ.ย 2562  มิ้นขอเริ่มต้นจากปัญหาจากงานที่ทำในปัจจุบันของงานบริการ e-lecture สำหรับนักศึกษาที่การต้องทบทวนบทเรียนย้อนหลัง ซึ่งมีนักศึกษามาขอใช้บริการไม่ต่ำกว่า 50,000 ครั้งต่อปี แต่ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์มีจำนวนจำกัดทำให้ช่วงใกล้สอบมีนักศึกษามารอคิวเข้าใช้บริการจำนวนมาก แต่ขั้นตอนการจองคิวยังไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยการปฏิบัติงาน แต่เดิมเป็นการจองคิวเข้าใช้บริการจากแบบฟอร์ม รับบัตรคิว และรอเรียกคิวบริเวณหน้าเคาน์เตอร์ให้บริการจากเจ้าหน้าที่ ผลจากแบบสำรวจความพึงพอใจประจำปี พบว่านักศึกษาไม่พึงพอใจต่อขั้นตอนการจองคิว มีข้อร้องเรียนของนักศึกษาจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระหว่างรอเรียกคิว นักศึกษาไม่สามารถไปทำภารกิจส่วนตัวได้ กรณีพลาดคิวที่เรียกไปนักศึกษาต้องกลับมาจองคิวใหม่ซึ่งใช้เวลานานพอสมควร  จึงนำไปสู่การแก้ปัญหาโดยเริ่มจากการสำรวจ Application ที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานบริการการศึกษาได้ จึงได้ Application QueQ ที่เหมาะสำหรับจองคิวและกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้จนเป็นที่ยอมรับของนักศึกษา ทั้งยังมีนักศึกษามาใช้บริการจำนวนมากจนเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้  หลังจากนั้นมิ้นได้เป็นต้วแทนของหน่วยงานไปนำเสนอผลงานในงานวิชาการประจำปีของมหาวิทยาลัยมหิดลภายใต้ชื่อเรื่อง มิติใหม่แห่งการจองคิว จองคิว แบบไม่รอคิว ด้วย Application QueQ ในงานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 […]

พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ประตูสู่อารยธรรมภาคใต้ กับความท้าทายในปัจจุบัน

หลังจากผู้เขียนและทีมงานได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ที่ตั้งอยู่บนเกาะยอ จังหวัดสงขลา ในเบื้องต้นคิดว่าจะเข้ามาเยี่ยมชมวัตถุ และโซนจัดแสดงเฉย ๆ ก่อนกลับมหาวิทยาลัย แต่พอได้มาพบกับ คุณธีระ จันทิปะ หัวหน้ากลุ่มภารกิจส่งเสริม เผยแพร่และพัฒนา ของสถาบันทักษิณคดีศึกษาที่มาต้อนรับ พร้อมเป็นวิทยากรบรรยายและเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ขณะนำชม “พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา”

ประสบการณ์ศึกษาดูงานระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ผู้เขียนและคณะบุคคลากรหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล อีก 8 ท่าน ซึ่งนำโดย ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพันธกิจพิเศษ ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงาน “ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar cell) แบบติดตั้งบนหลังคา” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับแนวคิดให้เริ่มศึกษาการใช้พลังงานสะอาดและการลดค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงานไฟฟ้า

แหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจในจังหวัดสงขลา

“สงขลา” เมืองประวัติศาสตร์ ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีมากมาย มีชุมชนและเมืองเก่าแก่ มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปะพื้นบ้านเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า ซึ่งถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญแหล่งหนึ่งในประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด วันนี้ผู้เขียนจะมาชวนทุกท่านนั่งเรือกอและ แวะชมแหล่งเรียนรู้ที่ต้องห้าม (พลาด) ในจังหวัดสงขลากัน

UX / UI Design

เมื่อวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2563 หลักสูตร “UX / UI Design” จัดขึ้นโดยกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง 101 ประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้คือคุณกฤษฎา เฉลิมสุข ผู้เชี่ยวชาญ ISP ด้านขั้นตอนและกระบวนการพัฒนา Software, นวัตกรรมสำหรับ Startup การการอบรมในครั้งนี้เน้นพัฒนากระบวนการการคิด จากการลงมือทำ เพื่อมาประยุกต์ใช้งานด้านการพัฒนาเว็บไซต์ได้อย่างมืออาชีพ

Essential Skills for Coding

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมงานสัมมนา Online Information & Education Conference 2019 ภายใต้แนวคิด The Changing Environment and Libraries role (ห้องสมุดยุคใหม่ … แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ศตวรรษที่ 21) จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับบริษัทในเครือ IGroup Asia Pacific, Book Promotion and Service and Booknet Company ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีจุดประสงค์หลัก ดังนี้ 1. พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. พัฒนางานของห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานของห้องสมุดในศตวรรษที่ 21

ประสบการณ์จากการเข้าค่ายผลิตผลงานวิชาการ (R2R)

เมื่อวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2562 ผู้เขียน (นางสาวโสมรัศมิ์ พิบูลย์มณี) และน้องร่วมทาง (นางสาวสุทธิณี ฝุ่นครบุรี) อีก 1 ท่าน ได้มีโอกาสเข้าร่วมการฝีกอบรมหลักสูตรเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการสำหรับผู้ปฏิบัติงานประเภทสนับสนุน (Routine to Research : R2R) ณ อีโค่ โมเม้นบีช รีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งได้รับการชักชวนจากคุณอภิสิทธิ์ คุณวรปัญญา ผ่านทางท่านผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งผู้เขียนขอกล่าวขอบพระคุณท่านทั้ง 2 ไว้ ณ ที่นี้

Change and Library & 4Cs in 21st Century

สวัสดีค่ะ ผู้เขียนได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Online Information and Education Conference 2019 ระหว่าง วันที่ 31 ตุลาคม – วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ จากหลายประเทศเพื่อสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 สำหรับห้องสมุดในอนาคต ภายใต้หัวข้อ “การเปลี่ยนบทบาทห้องสมุด และสภาพแวดล้อมของสถาบันการศึกษา” (The Changing Higher Education Environment and Libraries role) ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Online Information & Education Conference 2019

ในวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 บุคลากรของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 5 คน ได้แก่ 1.คุณธัญญรัตน์ เทียนชัยเกิดศิลป์ 2.คุณมุกรินทร์ กลั่นภักดี 3.คุณดาริกา เชื้อสมัน 4.คุณนิสากร มณี 5.คุณสุดารัตน์ พบถาวร ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ “Online Information & Education Conference 2019” ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งจัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด ภายใต้หัวข้อ “การเปลี่ยนบทบาทห้องสมุด และสภาพแวดล้อมของสถาบันการศึกษา”

สัมมนา Blossom EP 5 “Making The News”

สัมมนา Blossom EP 5 “Making The News” ผู้เขียนได้เข้าร่วมสัมมนา Blossom EP 5 “Making The News” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ณ AMBASSADOR CITY JOMTIEN จ.ชลบุรี ซึ่งในการไปครั้งนี้ ผู้เขียนไปกับ น้องนุ่น นายคมสันต์ เดือนฉาย ก่อนผู้เขียนจะเดินทางไปร่วมงานสัมมนาฯ ผู้เขียนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดงาน สัมมนา Blossom EP 5 “Making The News” ผ่านทาง E-mail และ Website เปิดงานการสัมมนา Blossom EP 5 “Making The News” เมื่อเดินทางมาถึง รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

1 2 3 9
Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019