Month: April 2019

บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด (New library’s roles in the open education era)

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในหัวเรื่อง บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด (New library’s roles in the open education era) ในระหว่างวันพุธที่ 20 ถึงวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนบทความวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการ

ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ส่งเสริมให้บุคลากรเขียนบทความวิชาการเพื่อนำเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ เป็นการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน ถือเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของบุคลากรและองค์กร โดยผู้บริหารคอยเน้นย้ำและให้การส่งเสริมถึงความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ ที่ชัดเจน  จึงทำให้ผู้เขียนเกิดแรงจูงใจในการทำงาน และรู้ถึงแนวทางความก้าวหน้าของตนเองในองค์กรได้ สิ่งเหล่านี้เองช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้เขียน และทำให้ผู้เขียนขยันและตั้งใจปฏิบัติงานมากขึ้น เพื่อให้ตนเองสามารถเจริญก้าวหน้าตามตำแหน่งงาน สายงานได้อย่างเหมาะสม  ผู้เขียนจึงขอเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนบทความวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการ วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)  เวลา 09.00 – 16.00 น.

ประสบการณ์และสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล (English Communication for MU Supportive Staff)

สวัสดีครับ บล๊อกของผมครั้งนี้ จะเขียนถึงกิจกรรมและสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล (English Communication for MU Supportive Staff) รุ่นที่ 1 โดยมีการอบรมทุกวันพุธ ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-16.00 น. (สำหรับระดับ Intermediate) จัดโดย กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ วิทยากรจาก สถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับวัยทำงาน (English Inspired by Krupor) ครับ

QueQ Demo Day 2019 #QQDD1 #belief

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2562 บริษัท คิวคิว ประเทศไทย จำกัด ได้จัดงาน QueQ Demo Day 2019 #QQDD1 #belief ขึ้นเป็นครั้งแรกที่อาคาร Ture digital park ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก กรุงเทพมหานคร ได้ส่งจดหมายเชิญให้ไปร่วมงาน ทางหน่วยงานจึงมอบหมายให้ดิฉัน นางสาวพิมพิไร สุพัตร ได้เป็นตัวแทนงานเทคโนโลยีการศึกษาเข้าร่วมงานดังกล่าว

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019