Month: June 2019

จดหมายเหตุ : ขุมทรัพย์ของงานวิจัย งานวัฒนธรรม และงานสร้างสรรค์

จดหมายเหตุ : ขุมทรัพย์ของงานวิจัย งานวัฒนธรรม และงานสร้างสรรค์ คณะกรรมการสมาคมจดหมายเหตุไทย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร สมาคมจดหมายเหตุไทย และหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จัดโครงการเสวนาและการบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ จดหมายเหตุ : ขุมทรัพย์ของงานวิจัย งานวัฒนธรรม และงานสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร จุดประสงค์การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้แนวคิดและกระบวนการนำจดหมายเหตุไปใช้ในงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ

บรรณารักษ์กับการออมและการลงทุนในยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ผู้เขียนมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 หัวข้อ “การปรับเปลี่ยนรูปห้องสมุด : คิดใหม่ ฟอร์มใหม่ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” The 34th Thailand Library Consortium (TLC) “Library Transformation: Rethink and Reform for a Sustainable Future” โดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

DOAJ : Digital Open Access Journals

เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 ภายใต้หัวข้อ การปรับเปลี่ยนรูปห้องสมุด : คิดใหม่ ฟอร์มใหม่ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน จัดขึ้นโดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยใน Blog นี้ผู้เขียนขอแบ่งปันความรู้ที่ได้รับจากการบรรยายเรื่อง “คุณภาพวารสาร Open Access มุ่งสู่สากล” (DOAJ : Digital Open Access Journals)

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์”

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์” โครงการ DSI Campus Tour Season 3 โดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และ บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 411 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์” ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ “สร้างเสริมภาพลักษณ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)”

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019