Month: July 2019

การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2562

การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2562 ในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน บุคลากรทั้งหมดจำนวน 3 คน คือ 1. น.ส.ธัญญรัตน์ เทียนชัยเกิดศิลป์ 2. น.ส.ทิพย์สุดา วนะวนานนท์ และ 3. น.ส.ชญานิษฐ์ นิยม ได้เข้าร่วม “การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2562” ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ

การประชุมสัมมนา เรื่อง คู่มือมาตรฐานการจัดการข้อมูลผลการวิจัยในคลังสารสนเทศดิจิทัล เเละระบบตัวอย่างโครงการพัฒนามาตรฐานการจัดการข้อมูลในคลังสารสนเทศดิจิทัลสู่มาตรฐานระดับชาติ

การประชุมสัมมนา เรื่อง คู่มือมาตรฐานการจัดการข้อมูลผลการวิจัยในคลังสารสนเทศดิจิทัล เเละระบบตัวอย่างโครงการพัฒนามาตรฐานการจัดการข้อมูล ในคลังสารสนเทศดิจิทัลสู่มาตรฐานระดับชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน บรรยายภาพรวมโครงการพัฒนามาตรฐานการจัดการข้อมูลในคลังสารสนเทศดิจิทัลสู่มาตรฐานระดับชาติ คุณชาตรี วงษ์แก้ว (นักวิจัย) เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดการประชุมสัมนา เรื่อง คู่มือมาตรฐานการจัดการข้อมูลผลการวิจัยในคลังสารสนเทศดิจิทัลและระบบตัวอย่างโครงการพัฒนามาตรฐานการจัดการข้อมูลในคลังสารสนเทศดิจิทัลสู่มาตรฐานระดับชาติ

การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2562

การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30-16.00 น. ผู้เขียนได้เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2562” จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้จัดอบรมขึ้น ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่งมีบุคลากรจากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งหมดจำนวน 3 ท่าน

ศูนย์บริการห้องสมุดอัตโนมัติห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan University Library)

ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานศูนย์บริการห้องสมุดอัตโนมัติห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน ได้ชมการทำงานของระบบ Auto Lib. ซึ่งเป็นการประยุกต์นำเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าอัติโนมัติมาใช้กับห้องสมุดได้อย่างน่าสนใจ ผู้เขียนจึงขอเขียนเล่าประสบการณ์การดูงานในครั้งนี้ดังนี้

ครั้งแรกกับการนำเสนอผลงานด้วยวาจา ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2019-ICLIS ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) International Conference on Library and Information Science (ICLIS) in Taipei, Taiwan, at National Taiwan Normal University (NTNU)

สวัสดีคะ เมื่อวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2562 ผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไปเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2019 international Conference on Library and Information Science ณ มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan Normal University) ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยผู้เขียนได้นำเสนอบทความวิชาการเรื่อง “Reading Chatbot Mahidol University Library and Knowledge Center smart assistant”

อบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)” แบบ Public ครั้งที่ 4/2562 ระหว่างวันจันทร์ที่ 8 ถึงวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562

อบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)” แบบ Public ครั้งที่ 4/2562 ระหว่างวันจันทร์ที่ 8 ถึงวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยทั้งของบุคลากรผู้มาปฏิบัติงาน และผู้มารับบริการทุกคน รวมไปถึงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย และชุมชนโดยรอบจึงวางแนวทางที่จะพัฒนา ระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการความปลอด ภัยในด้านต่างๆ รวมทั้งจัดตั้ง ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 39 (39th WUNCA) Workshop: Basic Python for Network Engineer: Network Monitoring using Python

การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 39 (39th WUNCA) (Workshop on UniNet Network and computer Application: 39 th WUNCA) ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Workshop: Basic Python for Network Engineer: Network Monitoring using Python เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอข้อมูลด้านการใช้งานเกี่ยวกับระบบเครือข่าย อุปกรณ์ระบบเครือข่าย รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการงานด้านเครือ ข่ายเบื้องต้น ด้วยมุมมองต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ โดยเน้นไปด้านการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอนเบื้องต้น

สัมมนาเครือข่ายนักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาความก้าวหน้าในสายงานพัสดุ จากงานประจำสู่งานวิชาการ”

สัมมนาเครือข่ายนักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาความก้าวหน้าในสายงานพัสดุ จากงานประจำสู่งานวิชาการ” ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 หลักการและเหตุผล ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากร เป็นหัวใจสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร บุคลากรจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ การพัฒนาบุคลากร จึงเป็นการนำศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการนำเอาความรู้ความสามารถที่มีอยู่รวมทั้งกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่จำเป็นในการปฎิบัติหน้าที่

เล่าสู่กันฟังกับการเป็นวิทยากรครั้งแรกบนเวที 39th WUNCA@WU

จากการได้รับโอกาสเข้าร่วมงานในฐานะวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 39” (39th WUNCA) วันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ก่อนจะมาถึงวันนี้ได้ผู้เขียนขอย้อนเวลาไปถึงการจัดการงาน WUNCA ครั้งที่ 38 (WUNCA 38th @PKRU) ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผู้เขียนมีโอกาสได้เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว และได้เขียนบล็อกก่อนหน้านี้ในหัวข้อเรื่อง Living Book คนค้นคน สู่บริการ Human Library ซึ่งเป็นความรู้ที่น่าสนใจที่ได้รับจากการฟังบรรยายในการประชุมฯ

บทบาทของห้องสมุดกับการให้บริการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ

สวัสดีค่ะผู้อ่านทุกท่าน….ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมงานและเป็นวิทยากรในงาน “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 39 (39th WUNCA) (Workshop on UniNet Network and computer Application : 39th WUNCA) ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในครั้งนี้ผู้เขียนได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานทั้งงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib และงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งได้รับทั้งความรู้และเทคนิคต่างๆ ที่สามารถนำมาปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานของตนเองได้ไม่มากก็น้อย

1 2 3
Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019