Month: July 2019

มุมมองนักบริหารกับกิจการหนังสือ กรณีศึกษา บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สวัสดีค่ะ/ครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ทางหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลได้ส่งนางสาวดาริกา เชื้อสมัน ตำแหน่งบรรณารักษ์, นางสาวนิสากร มณี ตำแหน่งบรรณารักษ์, นางสาวชญานิษฐ์ นิยม ตำแหน่งบรรณารักษ์, นางสาวมุกรินทร์ กลั่นภักดี ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ และนายสรวิศ อัตตปรีชากุล ตำแหน่งนักวิชาการสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 ในหัวข้อเรื่อง Innovations Start@Library: ห้องสมุด…จุดเริ่มต้นแห่งนวัตกรรม ที่จัดขึ้นโดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ และเพื่อแบ่งปันความรู้ที่ได้รับจากการประชุมวิชาการดังกล่าว ผู้เขียน (5 คน) ได้ร่วมกันเขียน Blog นี้ขึ้น

การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2562

ในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน บุคลากรทั้งหมดจำนวน 3 คน คือ 1. น.ส.ธัญญรัตน์ เทียนชัยเกิดศิลป์, 2. น.ส.ทิพย์สุดา วนะวนานนท์ และ 3. น.ส.ชญานิษฐ์ นิยม ได้เข้าร่วม “การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2562” ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคุณจิรวัฒน์ พรหมพร เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม

มิติด้านนวัตกรรมของหอสมุดแห่งชาติ (National Library Innovation Dimensions) งานประชุมวิชาการหอสมุดแห่งชาติ Innovations Start@Library

การบรรยายหัวข้อ “มิติด้านนวัตกรรมของหอสมุดแห่งชาติ (National Library Innovation Dimensions)” วิทยากร นางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติ โดยในปัจจุปันหอสมุดแห่งชาติมีวาระในการวางแผนและปรับปรุงบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการนอกจากนั้นหอสมุดยังได้วางแผนด้านมิติในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานในวาระต่างๆ เช่น ห้องสมุดดิจิทัลโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มจากการวิเคราะห์ศักยภาพองค์กรและแหล่งทุนโดยใช้ต้นทุนที่ประหยัดกับใช้ความสามารถของบุคลากรหอสมุดแห่งชาติ

Blockchain สินทรัพย์ดิจิทัลกับอุตสาหกรรม E-book

เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ผู้เขียนมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง Innovations Start @Library: ห้องสมุด…จุดเริ่มต้นแห่งนวัตกรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยหัวข้อที่ผู้เขียนนำมาแบ่งปันความรู้ที่ได้รับฟังจากการบรรยายคือ Blockchain สินทรัพย์ดิจิทัลกับอุตสาหกรรม E-book โดย นายพีรพัฒน์ หาญคงแก้ว (CEO Blockchain Review) การบรรยายหัวข้อ Blockchain สินทรัพย์ดิจิทัลกับอุตสาหกรรม E-bookโดยนายพีรพัฒน์ หาญคงแก้ว CEO Blockchain Review ในยุคที่อินเทอร์เน็ตกำเนิดขึ้น มนุษย์ได้ค้นพบวิธีการที่จะสื่อสารถึงกันอย่างรวดเร็ว สามารถส่งข้อมูลไปได้ทั่วโลก

การใช้เทคโนโลยีรวบรวมข้อมูล (Big Data) จากโลกออนไลน์

เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 เรื่อง Innovations Start@Library : ห้องสมุด…จุดเริ่มต้นแห่งนวัตกรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยหัวข้อที่จะกล่าวถึงใน Blog นี้เป็นเรื่องที่ 2-3 ปี ที่ผ่านมา วงการเทคโนโลยีของไทยค่อนข้างให้ความสนใจอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาข้อมูลที่มีมาก แต่ไม่สามารถจัดการได้อย่างถูกวิธี โดยในการบรรยายครั้งนี้ทางสำนักหอสมุดแห่งชาติได้เชิญ คุณอุดมศักดิ์ ดอนขำไพร CTO & Foundation บริษัท อินเตอร์เน็ตเบส บิซิเนส กรุ๊ป จำกัด “Zanroo” มาเป็นวิทยากรบรรยายภายใต้ หัวข้อ การใช้เทคโนโลยีรวบรวมข้อมูล (Big Data) จากโลกออนไลน์

Blockchain เทคโนโลยีเปลี่ยนอนาคต

โครงการประชุมวิชากร ประจำปี 2562 Innovations Start@Library ห้องสมุด…จุดเริ่มต้นแห่งนวัตกรรม เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ได้มีการจัดประชุมโครงการประชุมวิชาการ Innovations Start@Library ห้องสมุด…จุดเริ่มต้นแห่งนวัตกรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ เกิดขึ้น หนึ่งในหัวข้อที่น่าสนใจ คือ “Blockchain เทคโนโลยีเปลี่ยนอนาคต” แล้ว Blockchain มีความเกี่ยวข้องกับห้องสมุดอย่างไรหละ?! “Blockchain” “Bitcoin” สองคำนี้อาจจะเป็นคำที่ค่อนข้างคุ้นหู และมีบทบาทอย่างยิ่งกับคนยุค Digital ในโครงการประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ จึงได้เชิญคุณกษมพัทธ์ วิธานวัฒนา

Angular8 + Firebase Real-Time Database

27/06/2562 Angular 8 สอนโดยวิทยากร Asst.Prof.Wichan Thumthong Angular เป็น Frontend/Client side JavaScript Framework ที่พัฒนาโดย Google อีกทั้งยังเป็น Open Source ที่มี Community ขนาดใหญ่ในการค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งมีการทำงานด้วยรูปแบบ MVC (Model, View, Controller) และยังพัฒนาด้วยรูปแบบ JavaScript/TypeScript ที่มีประสิทธิภาพและความรวดเร็วของเว็บไซต์ ซึ่งเจ้า Angular พัฒนาเพื่อให้สามารถรองรับในรูปแบบ Cross Platform กล่าวคือ สามารถรองรับหน้าจอทั้งโทรศัพท์มือถือ,Tablet, Notebook, Computer Framework ที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์นอกจาก Angular

การอบรม Modern Security  “รู้ทัน อาชญากรรมทางเทคโนโลยี” กับ “ผู้กำกับฯ กองปราบอาชญากรรมทางเทคโนโลยี”

เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30-12.00 น. บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 4 ท่านได้แก่นายชูเกียรติ จารุธนกิจพานิช นางสาวจิรวรรณ นารีเลิศ นายศรัณย์ ธรรมทักษิณ และนางสาวศิริพร ขนทอง เข้าร่วมการฟังบรรยายโครงการอบรม Modern Security “รู้ทัน อาชญากรรมทางเทคโนโลยี” กับ “ผู้กำกับฯ กองปราบอาชญากรรมทางเทคโนโลยี” บรรยายโดย…พ.ต.อ.ดร.นิติพัฒน์ วุฒิบุณยสิทธิ์ ผู้กำกับ (สอบสวน) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท) ณ อาคาศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจัดโดย งานจราจรและความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

WALAI AutoLib Ultimate และ Best Practices in Data Cleaning

เมื่อวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 39 (Workshop on UniNet Network and computer Application : 39th WUNCA) ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการเข้าร่วมงานครั้งนี้ ผู้เขียนจะขอนำเสนอในส่วนที่ได้สัมผัส และคิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานต่อไปได้ในอนาคตนเองได้ การเข้าร่วมงาน และ Download Application 1. ป้ายชื่อ ซึ่งแสดงข้อมูลรายละเอียดของการเข้าร่วมงาน ดังนี้ 1. ข้อมูลของผู้ร่วมงาน (รหัสผู้เข้าร่วมงาน ชื่อ-สกุล และหนวยงาน)

“WUNCA 39” Smart University, Smart Technology

เมื่อวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 39” (39th WUNCA) และการประชุมวิชาการประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช โดยการประชุมดังกล่าวเป็นเวทีให้สถาบันแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ในการบริหารจัดการซึ่งกันและกัน ก่อนจะเข้าสู่ช่วงพิธีเปิด เราต้องมาลงทะเบียนเข้างานกันก่อน และเจ้าภาพก็ได้แจกของที่ระลึกเป็นกระเป๋าผ้า และป้ายคล้องคอให้กับผู้ที่ลงทะเบียน ภายในงานนอกจากจะมีการจัดประชุม Workshop แล้ว ยังมีการออกบูธนิทรรศการจากผู้สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้

1 2 3
Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019