Month: February 2020

Pitching Contest at KKU

สวัสดีครับ วันนี้ผมและเพื่อน ๆ ได้แก่ พี่ญา (กัญญา) กุ้ง (โสมรัศมิ์) น้องเบส (ปรเมศวร์) และผม (กฤษฎา) จากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พวกเราได้มีโอกาสเข้าร่วมงานในโครงการ KKU Maker Green Festival 2020 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งพี่ญาและกุ้ง รับหน้าที่ในการออกบูธผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้กล่องเครื่องดื่ม UHT เพื่อมาทำเป็นพวงมาลัยและดอกไม้ต่าง ๆ โดยใช้แนวความคิดแบบ Upcycling

OKRs บันไดสู่ความสำเร็จ

OKRs บันไดสู่ความสำเร็จ ที่จัดขึ้นโดย กองแผนงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และ วิทยากรผู้บรรยาย คือ ศาสตราจารย์ดร. นภดล ร่มโพธิ์ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการบริหารการปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การจัดบรรยายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน ได้รับความรู้และนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนงานและปรับกระบวนการบริหารจัดการองค์กรสู่ความสำเร็จ

ศึกษาดูงานบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) BGC จ.ปทุมธานี

สวัสดีครับ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชมบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) BGC จ.ปทุมธานี ซึ่งการเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 24 (MU-SUP#24) จัดโดย งานสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การเข้าศึกษาดูงานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และนำสมุดทำมือในโครงการ Happy Heart : จิตอาสาสมุดทำมือเพื่อน้อง ไปมอบให้โครงการจิตอาสาสมุดเพื่อน้อง เปเปอร์เรนเจอร์

ผู้เขียนได้มีโอกาสในการเข้าศึกษาดูงานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และนำสมุดทำมือในโครงการ Happy Heart : จิตอาสาสมุดทำมือเพื่อน้อง ไปมอบให้แก่โครงการจิตอาสาสมุดเพื่อน้อง เปเปอร์เรนเจอร์ ณ บ้านจิตอาสา

ความรู้ด้านเทคโนโลยีกล้อง CCTV จากงานสัมมนา “Next Generation Surveillance Solution”

เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ Next Generation surveillance solution ณ โรงแรม Swissotel Bangkok Ratchada จัดโดยบริษัท เอ็นเท็ค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด ในงานสัมมนาครั้งนี้ทางบริษัทผู้จัดงานได้ร่วมกับ AVIGILON, a Motorola Solution Company ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตกล้องวงจรปิด

เกร็ดความรู้จากการไปร่วมงาน TK Forum 2020

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีโอกาสไปร่วมงาน TK Forum 2020 ซึ่งเป็นงานประจำปีของ สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) หรือชื่อเดิมคือ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ จัดขึ้น ณ โรงแรม S31 สุขุมวิทซอย 31 หัวข้อที่จัดขึ้นในปีนี้ คือ Finland Library and Education in the Age of Disruption วิทยากรจากประเทศฟินแลนด์ ที่มาบรรยาย ได้แก่ คุณแอนนา คอร์ปิ (Anna Korpi) ที่ปรึกษาด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์สถานทูตฟินแลนด์ประจำสิงคโปร์ มาเล่าถึงนโยบายด้านการศึกษาและบทบาทของห้องสมุดในการส่งเสริมการศึกษาของประเทศฟินแลนด์

Upcycling UHT to be Artificial Garland

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มีความมุ่งมั่นในการเข้าร่วมเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว มีแนวคิดจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ห้องสมุดมีบริการตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติไว้ให้บริการแก่ผู้ใช้ มีการรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง ประกอบกับภารกิจหนึ่งของห้องสมุดในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย เพื่อเป็นการบูรณาการแนวคิดดังกล่าว จึงได้ศึกษาข้อมูล ทดสอบแยกชั้นกล่องเครื่องดื่มยูเอชที มาใส่ไอเดียสร้างสรรค์ แล้วดีไซน์ออกมาเป็นมาลัยและดอกไม้ประดิษฐ์

OCLC เปิดตัว EZProxy Anlytics เครื่องมือวิเคราะห์การเข้าใช้งานฐานข้อมูลผู้ใช้จากภายนอก

สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน เมื่อต้นปีที่ผ่านมาบริษัท OCLC ได้ประกาศผ่านทางเว็บไซต์เรื่องผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของบริษัทชื่อว่า EZProxy Anlytics เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ใช้ภายนอก ช่วยให้ห้องสมุดที่ใช้ระบบ EZProxy อยู่แล้วสามารถตรวจสอบการเข้าใช้งานของผู้ใช้และรายงานสถิติได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่วนตัวผู้เขียนคิดว่าเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจที่จะนำมาใช้งานกับหอสมุดและคลังความรู้ฯ

หลักการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย

การใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม (Fair Use) เป็นหลักข้อยกเว้นของกฎหมายลิขสิทธิ์ (Copyright Act) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการปกป้องผลประโยชน์อันชอบธรรมของเจ้าของลิขสิทธิ์ กับการรักษาประโยชน์ของสาธารณชนที่จะได้รับจากการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ กฎหมายของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก กำหนดให้บุคคลทั่วไปมีสิทธิใช้วัสดุหรือเนื้อหาของงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ

พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า – พยาบาลสถานแห่งการให้

การเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide ประจำปี 2563 ผู้เขียนได้รับความรู้หลายประการ ตั้งแต่ความรู้จากแหล่งโบราณคดี วัดวาอารามที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนได้ไปซึมซับบรรยากาศสถานที่ทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนก สมัยทรงปฏิบัติหน้าที่แพทย์ ณ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ผู้เขียนจึงอยากหยิบเอาความรู้ที่ได้จากการไปโรงพยาบาลแห่งนี้ บวกกับข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาถ่ายทอดเป็นความรู้ให้ผู้อ่านทุกท่านในบล็อกนี้

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019