Month: May 2020

EP10: การนำเข้า Reference จากฐานข้อมูล Google Scholar

Google Scholar เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของวรรณกรรมทางวิชาการ ที่เปิดให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลอ้างอิงกับแหล่งอื่นๆ และติดตามงานวิจัยใหม่ๆ ได้อย่างสะดวกสบาย ขอบข่ายที่สามารถเข้าถึงได้ ได้แก่ วารสาร เอกสารการประชุม หนังสือวิชาการ วิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์
บทคัดย่อ รายงานทางเทคนิค วรรณกรรมทางวิชาการอื่น ๆ

EP9: การนำเข้า Reference จากฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global

ProQuest Dissertations & Theses Global เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกจากสถาบันทางการศึกษาที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชียและแอฟริกา มากกว่า 1,700 แห่ง ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์มากกว่า 3 ล้านชื่อเรื่อง ซึ่งให้บริการรูปแบบฉบับเต็ม (Full Text) มากกว่า 1.5 ล้านชื่อ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน

EP8: การนำเข้า Reference จากฐานข้อมูล ScienceDirect

ScienceDirect เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จากวารสารของ สำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย หนังสือและวารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ การแพทย์ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ. 2005 – ปัจจุบัน

บันทึกความรู้จากโครงการฝึกอบรม “Mahidol Innovation Manager Network”

เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ผู้เขียนมีโอกาสได้เป็นผู้แทนหอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วม “โครงการจัดฝึกอบรมเครือข่ายผู้ประสานงานด้านนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Innovation Manager Network)” ร่วมกับผู้แทนจากส่วนงานต่าง ๆ จัดโดย สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

EP7 :การนำเข้า Reference จากฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service (EDS)

EBSCO Discovery Service (EDS) เป็นการสืบค้นข้อมูลแบบ Single Search ในการสืบค้นข้อมูลครั้งเดียว ระบบก็สามารถแสดงผลลัพธ์ได้จากฐานข้อมูลจากหลายแหล่งที่มาของข้อมูลพร้อม ๆ กัน ทั้งฐานข้อมูลที่ สกอ.บอกรับ และไม่ได้บอกรับ, ฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยมหิดลบอกรับ, ฐานข้อมูลหนังสือออนไลน์ ebook

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019