Month: September 2020

สัมมนายุทธศาสตร์กับสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ปี 2563

นับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เขียนได้รับเชิญให้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการกับทางสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ในระหว่างวันพุธและพฤหัสบดีที่ 2-3 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ บ้านอัมพวารีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ที่เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรห้องสมุด แม้ว่า บุคลากรห้องสมุดจะ มิใช่บุคลากรในสังกัด ของสถาบันฯโดยตรง 

Graphic Design for Social Media with Photoshop & Illustrator CC รุ่นที่ 4

อบรมเชิงปฏิบัติการ Graphic Design for Social Media with Photoshop & Illustrator CC รุ่นที่ 4 นำโดย ดร.ศุจิกา ศรีนันทกุล รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและบริการวิชาการ เป็นวิทยากรให้การอบรม ณ ห้อง IT212 ชั้น 2 อาคารคณะ  ICT มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โปรแกรม Adobe Photoshop และ Illustrator CC เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้เพื่อการออกแบบสื่อ

โครงการสัมมนาทางวิชาการ สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เรื่อง “การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR : TERMS OF REFERENCE) และการบริหารสัญญา”

 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 และวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2563 นางอัจฉราพร  อัศเวศน์ นางสาวกิ่งเพชร  ปลื้มเงิน นางสาวสุทธิณี  ฝุ่นครบุรี และนางสาวกมลชนก ศรียศ ได้รับโอกาสเข้าร่วม

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019