Year: 2021

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 26 (MU-SUP#26)

ที่มาของโครงการ ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสมรรถนะสำหรับผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในฐานะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนและผลักดันวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายในการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) เพื่อเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้บริหารระดับต้นให้มีบทบาทเป็นผู้นำยุคใหม่ สามารถบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามระดับผลงานตามเกณฑ์มาตรฐานของทีมงาน การมอบหมายงานให้สมาชิกในทีมที่มีความหลากหลายทั้งความสามารถและช่วงวัย การจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล ความก้าวหน้าทางอาชีพการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน รวมทั้งการบริหารสิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนให้แก่ทีมงาน นอกจากนี้ ยังมีบทบาทในการถ่ายทอดองค์ความรู้ สอนแนะนำงาน การปรับปรุงขั้นตอน กระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ การนำแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติได้ตามเกณฑ์คุณภาพโดยส่งเสริมและสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประกอบกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทั้งทักษะการทำงานยุค Disruptive Technology และในสถานการณ์วิกฤตที่ส่งผลกระทบอันนำไปสู่การทำงานรูปแบบใหม่ New Normal พร้อมทั้ง สามารถประยุกต์แนวคิดและองค์ความรู้จากการศึกษาดูงาน นำเสนอเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนและเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) ได้มหาวิทยาลัยจึงกำหนดจัดโครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาสมรรถนะ และทักษะการบริหารด้านต่างๆ ภายใต้แนวคิดเก่งตน เก่งคน เก่งงาน บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล และการมีคุณธรรม จริยธรรมสอดคล้องตามวัฒนธรรมองค์การมหิดล (MAHIDOL Culture) ต่อไป วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม 1. ทราบถึงทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และระบบการบริหารจัดการที่สำคัญด้านต่างๆ ในการร่วมผลักดันให้เกิดผลสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ระดับส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2564 “หลักสูตร CSS Framework”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตร “CSS Framework” โดย คุณกฤษฎา เฉลิมสุข วันที่ 27 – 28 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. การอบรมในครั้งนี้ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมเป็นรูปแบบ Virtual Conference ผ่านระบบ WebEx Meeting และติดต่อสื่อสารกันผ่าน ChatGroup LINE SQUARE โดยรูปแบบการอบรมเป็นการฟังบรรยาย และมีแบบฝึกหัดให้ฝึกฝนทักษะในการแก้ปัญหาและสร้างเสริมการลงมือทำจริง และเน้นสร้างความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนา Web Application การทำหน้าWebsiteด้วย HTML และ CSS กิจกรรม Day1 มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการ Set up the application สำหรับการทำงานกับ CSS ได้แก่ การใช้งาน IDE การใช้งาน Dev […]

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

จากโครงการศึกษาดูงานแนวทางจัดทำ Gamification Museum คณะทำงานได้เลือกศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง เนื่องจากในนิทรรศการมีการนำเสนอข้อมูล ในรูปแบบ Interactive ที่น่าสนใจและทันสมัย โดยได้ไปศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ทำให้ได้เห็นถึงรูปแบบที่น่าสนใจตามที่จะกล่าวต่อไป

เปิดโลกพิพิธภัณฑ์ ไปกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัด กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นส่งเสริมให้สังคมไทย สนใจและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ อพวช. มีบทบาทหน้าที่เป็น แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning)

แวะชมศิลปะมีชีวิตกับนิทรรศการ Van Gogh: Life and Art

นิทรรศการ Van Gogh: Life and Art นิทรรศการหมุนเวียนแนวใหม่ที่จัดมาแล้วหลายประเทศทั่วโลกที่สายอาร์ตตัวแม่ ไม่ควรพลาด นำเสนอเรื่องราวของแวน โก๊ะ ศิลปินผู้โด่งดังที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้น ณ MODA – Museum of Digital Art Bangkok, River City Bangkok

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019