Month: February 2021

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 26 (MU-SUP#26)

ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสมรรถนะสำหรับผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในฐานะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนและผลักดันวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายในการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) เพื่อเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้บริหารระดับต้นให้มีบทบาทเป็นผู้นำยุคใหม่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ระดับส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2564 “หลักสูตร CSS Framework”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตร “CSS Framework” โดย คุณกฤษฎา เฉลิมสุข วันที่ 27 – 28 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. การอบรมในครั้งนี้ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมเป็นรูปแบบ Virtual Conference ผ่านระบบ WebEx Meeting

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019