Month: June 2021

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานโปรแกรม Scival เบื้องต้น” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

“Scival” เป็นโปรแกรมสำหรับสำรวจประสิทธิภาพด้านการวิจัยขององค์กร สถาบัน นักวิจัย รวมถึงใช้เพื่อการสำรวจความร่วมมือทางด้านการวิจัยกับสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วโลก โดยมีการใช้ข้อมูลที่นำมาจากฐานข้อมูลการวิจัย Scopus ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการสำรวจจะถูกนำไปใช้ในการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019