“Library Portal Content Enrichment through Open Educational Resources” AUNILO Workshop @ Yogyakarta, INDONESIA


การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUNILO) เรื่อง “Library Portal Content Enrichment through Open Educational Resources” จัดขึ้นในการประชุมห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่ 15 (15th AUNILO Meeting) ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกัดจาห์ มาตา เมืองยอร์กยาการ์ตา ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

การประชุมห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่ 15 (15th AUNILO Meeting)

ปีนี้จัดที่มหาวิทยาลัยกัดจาห์ มาตา เมืองยอร์กยาการ์ตา ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ทุกครั้งที่มีการประชุมจะมีการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรของห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน กำหนดให้สมาชิกห้องสมุดส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมแห่งละ 2 ราย ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลได้สนับสนุนให้ผู้เขียน นางสาวิตรี บุญปาลิต หัวหน้างานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยไปเข้าร่วมฝึกอบรมพร้อมกับนางสาวอุษณีย์ เพ็งเที่ยง หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรวารสาร

(นางสาวอุษณีย์ เพ็งเที่ยง หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรวารสาร และนางสาวิตรี บุญปาลิต หัวหน้างานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย)

 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ประเทศไทย) (หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา)

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม มีจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 37 ราย จาก 21 สถาบัน 7 ประเทศส่วนใหญ่เป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย) ยกเว้น เวียดนาม ลาว เมียนมาร์  ไม่ได้มา  รายชื่อ participants

 

กำหนดการฝึกอบรม 

วัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรม

 1. เพื่อให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับ OER (Open Educational Resources) ความรู้เรื่องลิขสิทธิ์ และสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์
 1. เพื่อได้เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับความคิดริเริ่มและการพัฒนาโปรแกรมการใช้ประโยชน์ OER 
 1. เพื่อให้สามารถค้นหาข้อมูล OER จากแหล่งต่างๆ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ และนำไปจัดบริการให้แก่ผู้ใช้ห้องสมุด
 1. เพื่อพัฒนาเขียนข้อเสนอโครงการพิ่มข้อมูลเนื้อหาในคลัง OER
 2. เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน และได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานในอนาคต (ข้อนี้ผู้เขียนเพิ่มเอง)

หลังจากลงทะเบียนรับกระเป๋าผ้า ภายในมีร่ม ปากกา แฟ้มเปล่า เสื้อยืดโปโลสีขาว (สำหรับใส่ไปทัศนศึกษา) ป้ายชื่อคล้องคอ เรียบร้อย หาที่นั่งซึ่งจัดโต๊ะไว้ให้นั่งเป็นกลุ่ม

โต๊ะนี้ มีบรรณารักษ์จากประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 2 คน นอกนั้นจากประเทศไทย (มหิดล จุฬา เชียงใหม่ และสงขลา)

เตรียมพร้อมฝึกอบรม

 

Dra. Nawang Purwanti ผู้อำนวยการหอสมุดมหาวิทยาลัยกัดจาห์มาดาเป็นผู้กล่าวเปิดการฝึกอบรม (คำกล่าวเปิดการฝึกอบรม)

Dra. Nawang Purwanti ผู้อำนวยการหอสมุดมหาวิทยาลัยกัดจาห์มาดา

 

ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

เริ่มต้นการบรรยายของภาคเช้า โดย Dr. Taufiq Abdul Gani  (ประวัติวิทยากร)

Dr. Taufiq Abdul Gani. Head of Library, University of Syah Kuala, Aceh, Indonesia

ก่อนเข้าสู่การบรรยาย วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทำข้อสอบวัดความรู้ก่อนเรียนเกี่ยวกับ OERs, Copyright, Creative Commons                                                                                                      

หัวข้อบรรยายที่ 1  Lecture and Demonstration : Introduction to OERs and Copyright Licensing in OERs (สไลด์ประกอบการบรรยาย)  

วิทยากรบรรยายกล่าวถึงการเรียนรู้ในยุค Internet 4.0 เป็นการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดสถานที่ เวลา  ใช้งานได้กับอุปกรณ์หลายรูปแบบ ทั้งโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ความรู้ทั่วไปของ OERs ความคิดริเริ่มในการนำ OERs มาใช้งาน จุดเริ่มต้นมาจากความร่วมมือระหว่าง โครงการขององค์การทางการศึกษา วิทยาศาสตร์และ วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก (UNESCO) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT) ในการพัฒนาและแบ่งปันความรู้แก่มวลมนุษยชาติ ซึ่งได้มีการรวบรวม และนำทรัพยากรการศึกษา หรือแหล่งทรัพยากรการศึกษา ที่พัฒนาขึ้น มาเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ให้ทุกคนสามารถ นำไปใช้ได้อย่างอิสระ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและข้อจำกัดในการใช้งาน ผ่านข้อตกลงร่วมกันในรูปของสัญญาอนุญาต ที่เรียกว่า สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (CC: Creative Commons) ทำให้เกิดการเข้าถึงแหล่ง ที่มาของสื่อ และ ข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพสูงทางการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกันยิ่งขึ้น  จนได้การยอมรับในชื่อของ “แหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด” (Open Educational Resources หรือ OER)  มีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องหลายคำ เช่น Open Education, e- Learning, OCW- Open Course ware, Open Educational Resource และ Copyright & Licensing

อธิบายลักษณะของคำสำคัญ เช่น  Copyright and Licensing/ Licensing/  All Right reserved / Fair Use / Some Right Resrerved

ลิขสิทธิ์และการอนุญาต

 

การแสดงการอนุญาต

 

การสงวนลิขสิทธิ์บางเรื่องพร้อมกัน และสละสิทธิ์ของลิขสิทธิ์บางเรื่อง
ลิขสิทธิ์

 

การใช้งานที่เป็นธรรม เหมาะสม

 

สงวนลิขสิทธิ์

ให้ความรู้เรื่องของ Creative Commons สัญลักษณ์รูปแบบต่าง และความหมาย ศึกษาเพิ่มเติมที่ https://creativecommons.org/

 

สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ มีเงื่อนไขหลัก 4 ข้อ

การเลือกแสดงสัญญลักษณ์ครีเอทีฟคอมมอนส์ในเอกสาร ทำอย่างไร https://creativecommons.org/choose/

การแสดงสัญลักษณ์อนุญาตให้เผยแพร่  มี 3 ขั้นตอน คือ

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรามีสิทธิ์ในข้อมูล ข้อมูลภาพ ข้อมูลวิดิโอ
 2. เลือกรูปแบบการอนุญาต
 3. แสดงสัญลักษณ์การอนุญาตในแหล่งข้อมูล

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรามีสิทธิ์ในข้อมูล ข้อมูลภาพ ข้อมูลวิดิโอ ถ้ามีบุคคลที่ 3 เป็นเจ้าของด้วยจะต้องแจ้งให้เจ้าของรับรู้ก่อนที่จะเผยแพร่ออกไป

2. เลือกรูปแบบการอนุญาต

3. แสดงสัญลักษณ์การอนุญาตในเอกสาร
ระดับของสัญญาอนุญาต

ช่วงสุดท้าย วิทยากรได้ ยกตัวอย่างหนังสือที่มีข้อความหรือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการอนุญาตให้เปิดเผยสู่สาธารณะ

หัวข้อที่ 2 บรรยายเรื่อง Sharing Session : Best practice of OER use initiative and implementation (สไลด์ประกอบการบรรยาย)

วิทยากรได้ยกตัวอย่างของ     Universitas Syiah Kuala – Unsyiah  : Unsyiah Central Library

แนะนำข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย และห้องสมุด เปรียบเทียบภาพช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง บรรยากาศในห้องสมุดก่อน และหลัง มีผู้เข้าใช้ห้องสมุดมากเต็มทุกพื้นที่ ทำกิจกรรมหลากหลายในห้องสมุด   ได้รับการตรวจประเมิน ได้รางวัลมากมาย  ปัจจุบัน การสร้าง OER ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้   เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา  การเรียนรู้ไม่ได้อยู่เฉพาะในห้องเรียนอีกต่อไป   แต่ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคน

 ประโยชน์ที่ได้รับ จาก  OER

สำหรับนักศึกษา  เป็นแหล่งที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้หนังสือที่มีราคาแพง เข้าถึงวัสดุการศึกษาได้หลากหลายและมีคุณภาพสูง 

สำหรับผู้สอน ผู้บรรยาย มีโอกาสมากที่จะจัดการกับวัสดุการศึกษาและตัดแต่งหรือปรับให้เข้ากับภาษาท้องถิ่นเพื่อความต้องการของผู้เรียนและใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ 

 

OER@ Unsyiah.lib:Our Proposal มีชมรมการรู้สารสนเทศของนักศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีส่วนในการพัฒนา OER  มีเป้าหมายในการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ในรูปแบบภาพ เสียง และเอกสาร เป็นช่องทางให้นักศึกษาที่มีความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ มีความสนใจในการรู้สารสนเทศได้สร้างสรรค์วิดิโอเพื่อเผยแพร่

มีการดำเนินงาน 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย

  1. Information of a Team เป็นข้อมูลของทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วยผู้บรรยาย นักวิจัยที่ทำสื่อการเรียนการสอน ทีมผู้ผลิต เป็นนักศึกษาที่ปฏิบัติงานตามที่ห้องสมุดได้กำหนดให้ทำ บรรณารักษ์ที่ทำการตลาด ทีมเอกสาร
  2. Developing Online Portal เป็นหน้าที่ของทีมผู้ผลิตสร้างเว็บไซต์ ทำให้สืบค้นได้ที่เดียว
  3. Search and Select Teaching Materials ทีมผู้ผลิตกับทีมผู้เชี่ยวชาญทำงานร่วมกัน เลือกสื่อการสอนออนไลน์ที่เผยแพร่ได้บนอินเตอร์เน็ตในรูปแบบไฟล์เสียง วิดิโอ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
  4. Materials Reproduction เลือกสื่อการสอนที่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น สร้างคำบรรยายเป็นภาษาอินโดนีเชีย หรือ แปลเป็นภาษาอินโดนีเซีย
  5. Upload to the online portal ทีมผู้ผลิตอัปโหลดข้อมูลเข้าคลังสารสนเทศสถาบัน และค้นได้ที่เดียว
  6. Publication and Dissemination ทีมผู้ผลิตทำเอกสาร ใบปลิว เอกสารแนะนำออกสื่อประชาสัมพันธ์

   แสดงตัวอย่างเว็บไซต์ ที่เป็น OER  http://uilis.unsyiah.ac.id/oer/

    

   สืบค้นด้วยการ Browse  และเมนู Search Items  ใช้มาตรฐาน Dublin Core ในการลงรายการ

   คลิกเข้าไปดูข้อมูล 1 เรื่อง จะประกอบด้วย  ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง คำอธิบายของเล่มนั้น เจ้าของผลงาน ปีพิมพ์ มาจากแหล่งข้อมูลใด  เป็นเอกสารประเภทใด เอกสารเป็นภาษาอะไร อยู่ Collection ใด PDF ไฟล์

   นอกจากนั้น มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น ทำเว็บไซต์และข้อมูล OER  ให้บริการ เช่น

ภาพ สรุปแสดงแหล่งข้อมูล OER พร้อมคำอธิบายของเว็บไซต์   

อ้างอิง : ภาพจากสไลด์ประกอบการบรรยายของวิทยากร :  Dr. Taufiq Abdul Gani

*******************************

การบรรยายของภาคบ่าย โดย Ms. Melody Chin จาก Singapore Management University (ประวัติวิทยากร)   

Ms. Melody Chin Research Librarian Singapore Management University

บรรยายในหัวข้อที่ 1. Demonstration and Hands-on Practice : Searches, Identification and Selection of OERs (สไลด์ประกอบการบรรยาย)  

วิทยากรแนะนำภาพรวมของ Singapore Management University  และของห้องสมุด

กล่าวถึง พื้นฐานของ OER ว่าต้องมี  5Rs คือ ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://youtu.be/-YZZlEjQotY

 1. Retain หมายถึง ทำและควบคุมสำเนาของเนื้อหา รวมถึงการดาวน์โหลด ทำซ้ำ และเก็บวัสดุนั้น
 2. Reuse หมายถึงใช้เนื้อหาในหลายหนทางเช่น ในห้องเรียน บนเว็บไซต์ หรือผ่านวีดีโอ
 3. Revise หมายถึง ดัดแปลง ปรับ แก้ไขเนื้อหา เช่น การแปลเป็นอีกหนึ่งภาษา
 4. Remix หมายถึง รวมเนื้อหาต้นฉบับหรือแก้ไขกับวัสดุอื่นๆ เพื่อสร้างสิ่งใหม่
 5. Redistribute หมายถึง แบ่งปันสำเนาของเนื้อหาต้นฉบับพร้อมกับการแก้ไข

อ้างอิงเพิ่มเติมจาก บทความ : สิ่งคววรรู้เกี่ยวกับการศึกษาแบบเปิด

https://www.nstda.or.th/th/nstda-knowledge/12177-about-open-education

 

วิทยากรเปิดประเด็นคำถามเพื่อเข้าสู่หัวข้อการบรรยาย : HOW DO YOU THINK OER MAY HELP YOUR INSTITUTIONS?

คุณคิดว่า OER จะช่วยสถาบันของคุณได้อย่างไร?

 ต้องเริ่มจากการสืบค้น การเลือกข้อมูลที่มาจากแหล่งการศึกษาแบบเปิด  ขึ้นอยู่กับประเภทของ OERs ด้วยว่าเป็นประเภทอะไร เช่น Textbook, Course Syllabus, Case Studies  สื่อดิจิทัล สื่อประกอบการสอนอื่นๆ  จากแหล่งต่างๆ เช่น Open Textbook Collections,  Institutional Collections  เว็บไซต์ที่รวบรวมแหล่งความรู้ขนาดใหญ่  เว็บไซต์รวบรวมเฉพาะสาขาวิชา แหล่งสื่อดิจิทัล พร้อมทั้งแสดงตัวอย่าง  เช่น

 1. Open Textbook Library URL : https://open.umn.edu/opentextbooks

มีข้อมูลเฉพาะ ตำรา  แสดง New Books  Browse by Subject  หนังสือแต่ละเล่มแสดงผลในรูปแบบ PDF มีเครื่องหมายสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แสดงให้เห็นชัดเจน

 1. Open Michigan (https://open.umich.edu/find/find-open-educational-resources)  แสดงข้อความใช้งานภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ 
 2. MERLOT https://www.merlot.org/merlot/index.htm

นอกจากนั้น ยังต้องมีการประเมิน OER ประเมินอย่างไรบ้าง  พิจารณาในหัวข้อดังนี้ มีการแสดงสัญลักษณ์สัญญาอนุญาตหรือไม่ มีคุณภาพ ความถูกต้องแม่นยำ ความทันสมัย การเข้าถึง มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ หรือไม่

บรรยายในหัวข้อที่ 2   lecture and Demonstration : Planning and Developing library Portal Enrichment Program using OERs (สไลด์ประกอบการบรรยาย )  

วิทยากรเปิดประเด็นคำถาม  IF A RESOURCE DOES NOT ALLOW YOU TO MAKE CHANGES, IS IT STILL AN OER? ก่อนเข้าการบรรยายในหัวข้อที่ 2

ถ้าแหล่งข้อมูลไม่อนุญาตให้เราเปลี่ยนแปลง เราจะยังทำ OER อยู่หรือไม่?

 

วิทยากรได้แสดงภาพหน่วยงานที่ร่วมเป็นเครือข่ายของการใช้เทคโนโลยีเรียนรู้ส่วนบุคคล

 

          การอนุรักษ์ข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็น  ก่อนที่จะดำเนินการ ควรจัดทำ Workflow กระบวนการทำงานที่ต้องมีการทบทวน ความจำเป็น และดูขอบเขต ของสถาบันนั้นๆ  ประเมินการเก็บรักษา และพิจารณาความเหมาะสม  การค้นหา การลงรายการ การดูแลรายการ การจัดการโครงสร้างเนื้อหา

ในการทบทวน ความจำเป็น และขอบเขต ของสถาบัน ควรคำนึงถึงขอบเขตของสถาบันนั้นมีการเรียนการสอนในสาขาวิชาอะไรบ้าง จะทำรวมทุกสาขาวิชา หรือ ทำเฉพาะสาขาวิชา หรือตามความต้องการเฉพาะด้านอื่นๆ

การทำ  Curation Proposal การจัดทำข้อเสนอโครงการแบบเต็มรูปแบบ มีความสำคัญมาก สามารถใช้เป็นต้นแบบในการเริ่มจัดทำ OER ควรกำหนดตั้งแต่เริ่มต้นในการกำหนดขอบเขต กำหนดแผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์  (ดูเอกสารประกอบ)

          รูปแบบการประเมินการอนุรักษ์ข้อมูล สิ่งที่ต้องพิจารณา ประกอบด้วย การบำรุงรักษาลิงก์ให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา    มีความสะดวก ง่ายในการเพิ่มหรือลบข้อมูลออก  มีเมตาดาทาที่พร้อมใช้งาน มีการประกาศอนุญาตให้เผยแพร่  แสดงประเภทของแหล่งข้อมูล OER มีการพิจารณาความต้องการของผู้ใช้   วิทยากรยกตัวอย่างของ LibGuides / WebPage or Site

          ส่วนการกำหนดกลยุทธ์ในการสืบค้นข้อมูล ต้องแสดงแหล่งที่เก็บ OER  ที่ครอบคลุมสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและประเภทของ OER กำหนดคำค้นสำหรับการค้นหาข้อมูลอย่างเป็นระบบ

          กำหนดโครงสร้างเนื้อหาข้อมูล ควรกำหนดรูปแบบข้อมูลที่ทำการอนุรักษ์ให้มีความสะดวกในการสืบค้น   สามารถทำได้หลายวิธี เช่น 

                   – แบ่งตามคณะ >สถาบัน> สาขาวิชา

                   – แบ่งตามหลักสูตร

                   – แบ่งตามระดับการศึกษา

                   – แบ่งตามสื่อ อาจเป็นสื่อดิจิทัล เช่น วิดิโอ  หรือเป็น Open Textbook

และควรแสดงข้อมูลที่สำคัญ เช่น ระบุแหล่งที่มา ข้อมูลปีล่าสุด เป็นต้น

วิทยากรยกตัวอย่าง OER ของ SMU Libraries 

 

Free Cultural Work

ระดับของสัญญาอนุญาต

อ้างอิง https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/freeworks

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ  No Rights Reserved (CCO)

อ้างอิงจาก https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0/

 

นอกจากการบรรยายแล้วมีการแบ่งกลุ่ม โดยมีเอกสารประกอบการทำกิจกรรมกลุ่ม ดังนี้

 1. Where to find OER? ให้ข้อมูลเว็บไซต์แหล่งข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ดาวน์โหลดได้ฟรี
 2. OER Evaluation Checklist ให้เกณฑ์สำหรับประเมินหนังสือ
 3. Some Further Resources – OERs on OERs แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OERS และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
 4. Curation Proposal แบบฝึกเขียนข้อเสนอโครงการพิ่มข้อมูลเนื้อหาในคลัง OER

ให้แต่ละกลุ่มทำกิจกรรม 2 ชุด

          ชุดที่ 1 เลือกใช้เว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้เข้าถึงได้โดยเสรี สืบค้นเลือกสาขาวิชา  และเลือกหนังสือกลุ่มละ 1 เรื่อง จากเอกสาร Where to find OER?   และเอกสาร Some Further Resources – OERs on OERs  พร้อมทั้งประเมินคุณค่าของหนังสือเล่มนั้นตามข้อกำหนดการประเมิน จากเอกสาร OER Evaluation Checklist  เช่น ความสะดวกในการเข้าถึง ความถูกต้อง ความทันสมัยของข้อมูล ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันฯ นำเสนอให้เพื่อนกลุ่มอื่นได้รับฟัง

          ชุดที่ 2 ให้ฝึกเขียนข้อเสนอโครงการพิ่มข้อมูลเนื้อหาในคลัง OER  เช่น โครงการนี้ทำอะไร ความจำเป็น ขอบเขต  ใช้แพลตฟอร์มใด แพลตฟอร์มที่เลือกใช้เป็นอย่างไร การค้นคืน  ตามเอกสาร Curation Proposal

 

ประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อนำมาประยุกต์ / พัฒนา / ปรับปรุงงาน

 1. ได้รู้จักและเข้าใจ Open Educational Resources (OERs)
 2. ได้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลได้โดยเสรี ผ่านเครื่องหมายสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons) รวมถึงวิธีการแสดงเครื่องหมาย
 3. รู้จักแหล่งเว็บไซต์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ที่ให้บริการดาวน์โหลดฟรี
 4. สามารถจัดให้มีการแนะนำการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) และสามารถสืบค้นข้อมูลหนังสือที่ต้องการ
 5. ได้ช่องทางที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด

ผู้เขียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงถึงผู้มีส่วนในการฝึกอบรม ดังต่อไปนี้

 1. ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลที่พยายามผลักดัน สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสไปเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาศักยภาพ แสวงหาประสบการณ์ในต่างประเทศ เขียนแนะนำตัวผู้เขียนได้อย่างซาบซึ้ง รวมถึงหาช่องทางขอรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
 2. มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองวิเทศสัมพันธ์ที่อนุมัติทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อสร้างความเป็นนานาชาติ จำนวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้แก่ผู้เขียน
 3. นางสาวจีรนุช ธรณินทร์ (เลขานุการผู้อำนวยการ) หัวหน้างานบริหารและธุรการ และรักษาการหัวหน้าหน่วยสารบรรณ และนายเอกอรุณ ลลินโท นักวิชาการเงินและบัญชีเป็นผู้ดำเนินการติดต่อ ติดตามประสานงานทุกเรื่องตั้งแต่การเดินทางไปฝึกอบรมจนเสร็จสิ้นภารกิจ
 4. นางสาวอุษณีย์ เพ็งเที่ยง หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรวารสาร (พื่อนผู้ร่วมฝึกอบรมกับผู้เขียน) เป็นพี่เลี้ยงในการเดินทาง และเพื่อนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งคนไทย คนต่างชาติ ที่ได้รู้จัก ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ เป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน มีมิตรภาพที่ดีตลอดการฝึกอบรม
 5. เจ้าภาพผู้จัดงานประชุม 15thAUNILO Meeting จากมหาวิทยาลัยกัดจาห์ มาดา และทีมงานนักศึกษาที่ให้การต้อนรับ ช่วยเหลือดูแลตลอดการฝึกอบรมเป็นอย่างดี

แหล่งอ้างอิง

 • ข้อมูลจากเว็บไซต์ AUNILO http://aunilo.net
 • ข้อมูลจากเว็บไซต์การประชุม 15thAUNILO Meeting http://lib.ugm.ac.id/aunilo
 • ภาพสไลด์ประกอบการบรรยายของวิทยากร Taufiq Abdul Gani และ  Ms. Melody Chin
 • ภาพจาก Facebook AUNILO https://www.facebook.com/AUNILO
 • เว็บไซต์บล็อกจัดการความรู้ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  (งานเขียนบล็อกของ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล)  https://km.li.mahidol.ac.th/aunilomeeting15
 • บทความเรื่อง สิ่งคววรรู้เกี่ยวกับการศึกษาแบบเปิด https://www.nstda.or.th/th/nstda-knowledge/12177-about-open-education
 • เว็บไซต์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์  https://creativecommons.org

ผู้เขียน : นางสาวิตรี บุญปาลิต  บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย

อีเมล sawitree.yam@mahidol.ac.th

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019