sikharin suwannatee

MU International Night 2016

ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 4 แล้วที่ได้มีโอกาสร่วมงาน MU International Night ของมหาวิทยาลัยมหิดล (รับชมภาพกิจกรรม 4 ครั้งที่ผ่านมาได้ที่นี่ คลิก)  ซึ่งหัวเรือใหญ่ในการจัดงานครั้งนี้คือกองวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งอยู่ภายใต้สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล งานนี้จัดขึ้นเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างบุคลากร อาจารย์ นักศึกษาไทย และต่างชาติ ในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยในปีการศึกษานี้ ให้ชื่อชุดรูปแบบงานว่า “Harmony in Diversity”กำหนดจัดงาน MU International Night 2016 ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 17.30 น.-20.30 น. ณ ห้อง 217-219 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

ศึกษาดูงานการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวตามเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องจากเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว มีการพิจาณาคัดเลือกหน่วยงานนำร่องห้องสมุดสีเขียว จำนวน 10 แห่ง หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการคัดเลือกและได้ยืนยันความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินเป็น 1 ใน 10 ห้องสมุดนำร่องในการพัฒนาให้เป็นห้องสมุดสีเขียว ตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ.2558 จัดทำขึ้นโดยเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

1 2
Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019