Authaiwan Suwanyangyuen

รางวัลนำเสนอผลงานวิชาการระดับดี ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET 2020

สวัสดีค่ะ บทความนี้ผู้เขียนจะมาเล่าประสบการณ์บวกความประทับใจจากความสำเร็จของผู้เขียนที่ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานระดับดี ในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 (The 10th PULINET National Conference) ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 8-9 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาคะ

ครั้งแรกกับการนำเสนอผลงานด้วยวาจา ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2019-ICLIS ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

สวัสดีคะ เมื่อวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2562 ผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไปเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2019 international Conference on Library and Information Science ณ มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan Normal University) ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยผู้เขียนได้นำเสนอบทความวิชาการเรื่อง “Reading Chatbot Mahidol University Library and Knowledge Center smart assistant”

เรื่องเล่าจากการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 : โดย นางสาวอุทัยวรรณ สุวรรณยั่งยืน

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 เรื่องเล่าจากการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 : โดย นางสาวอุทัยวรรณ สุวรรณยั่งยืน การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2561 ณ โรงแรมฟอร์จูนนครพนม ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม การนำเสนอผลงานมี 2 ประเภท คือ 1) การนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ 2) การนำเสนอผลงานด้วยวาจา ทั้ง 2 ประเภทจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) CRM 2) IT และ3) KM การประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมส่งผลงานวิชาการ ทั้ง 2 ประเภท คือ การนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ โดยนางสาวศุภาระนันท์ กาญจนะวาหะ […]

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019