Jirawan Nareelerd

การอบรม Modern Security  “รู้ทัน อาชญากรรมทางเทคโนโลยี” กับ “ผู้กำกับฯ กองปราบอาชญากรรมทางเทคโนโลยี”

เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30-12.00 น. บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 4 ท่านได้แก่นายชูเกียรติ จารุธนกิจพานิช นางสาวจิรวรรณ นารีเลิศ นายศรัณย์ ธรรมทักษิณ และนางสาวศิริพร ขนทอง เข้าร่วมการฟังบรรยายโครงการอบรม Modern Security “รู้ทัน อาชญากรรมทางเทคโนโลยี” กับ “ผู้กำกับฯ กองปราบอาชญากรรมทางเทคโนโลยี” บรรยายโดย…พ.ต.อ.ดร.นิติพัฒน์ วุฒิบุณยสิทธิ์ ผู้กำกับ (สอบสวน) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท) ณ อาคาศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจัดโดย งานจราจรและความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019