Kiriya Worakanyakul

เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนบทความวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการ

ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ส่งเสริมให้บุคลากรเขียนบทความวิชาการเพื่อนำเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ เป็นการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน ถือเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของบุคลากรและองค์กร โดยผู้บริหารคอยเน้นย้ำและให้การส่งเสริมถึงความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ ที่ชัดเจน  จึงทำให้ผู้เขียนเกิดแรงจูงใจในการทำงาน และรู้ถึงแนวทางความก้าวหน้าของตนเองในองค์กรได้ สิ่งเหล่านี้เองช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้เขียน และทำให้ผู้เขียนขยันและตั้งใจปฏิบัติงานมากขึ้น เพื่อให้ตนเองสามารถเจริญก้าวหน้าตามตำแหน่งงาน สายงานได้อย่างเหมาะสม  ผู้เขียนจึงขอเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนบทความวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการ วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)  เวลา 09.00 – 16.00 น.

ดูงานที่สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2561 ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล รวม 33 คน เดินทางไปดูงานที่สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ตั้ง 254 อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ Strategic Planning (Value chain approach)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์  Strategic Planning (Value chain approach)                          เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 – 16.30 น   ณ ห้องประชุม 411  ชั้น 4  อาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  ผู้เขียน (นางสาวกิริยา  วรกัลยากุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ได้มีโอกาสไปเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์  ร่วมกับนางสาวพรจิตต์   หมีงาม  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ  นางอาภา  หงษ์อินทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  และนางสาวอุทัยวรรณ   สุวรรณยั่งยืน  นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ     […]

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019