Krisada Keawphodphong

Pitching Contest at KKU

สวัสดีครับ วันนี้ผมและเพื่อน ๆ ได้แก่ พี่ญา (กัญญา) กุ้ง (โสมรัศมิ์) น้องเบส (ปรเมศวร์) และผม (กฤษฎา) จากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พวกเราได้มีโอกาสเข้าร่วมงานในโครงการ KKU Maker Green Festival 2020 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งพี่ญาและกุ้ง รับหน้าที่ในการออกบูธผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้กล่องเครื่องดื่ม UHT เพื่อมาทำเป็นพวงมาลัยและดอกไม้ต่าง ๆ โดยใช้แนวความคิดแบบ Upcycling

IoT Experienced @ WUNCA39

เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน WUNCA ครั้งที่ 39 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช เป็นงานประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเน้นไปที่การแลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ การประยุกต์ใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิกและผู้ที่สนใจ ให้สามารถนำไปศึกษา เป็นแนวทางปฏิบัติ ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปได้ รายละเอียดในหลักการและเหตุผลของการจัดงานครั้งนี้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตรายวิชาและบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC และ MOOC”

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านครับ วันนี้พวกเรา 4 คน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานพัฒนาบทเรียนออนไลน์ของ   หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล (พี่ไอซ์) คุณมารุต คล่องแคล่ว (น้องโจ) คุณปิยธิดา เทพวงค์ (น้องบี) และผมนายกฤษฎา แก้วผุดผ่อง (หนุ่ย) ผู้ดำเนินการส่งต่อความรู้  พวกเราจะมาแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ดีดีมีประโยชน์ต่อการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ในปัจจุบัน เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันมหาวิทยาลัยมหิดลให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสังคมในอนาคต ตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยด้านที่ 2 (Excellence in outcome-based education for globally competent graduates) ด้วยกันครับ

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019